Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 26 marca 2013r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dukla za 2012 rok.
 5. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 196/,
  • b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 197/,
  • c) zaniechania inwestycji pn." Przebudowa Spółdzielni Inwalidów" /druk nr 198/,
  • d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2013 roku /druk nr 199/,
  • e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla / druk nr 200/,
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok / druk nr 201/,
  • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla / druk nr 202/.
  • h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla /druk nr 203/,
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie komisji 25 marca 2013r. /poniedziałek/
godz. 9:00
/pokój nr 211/.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2013-03-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.