Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o przedsięwzięciu pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwla"W nawiązaniu do pytań na sesji w dniu 27 stycznia 2012r. przekazuję informację o przedsięwzięciu pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwla" na działce nr 378.

1. W dniu 9 listopada 2011 roku ( data wpływu do Urzędu) wpłynął wniosek P.U. MELBUD sp. z o.o. w Raciborzu ul. Opawska 12/4 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w Iwli". Do wniosku dołączone zostały wszystkie dokumenty wymagane ustawowo - ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę 2 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW każda - w sumie 2 MW składającej się z wieży o wysokości 80m, gondoli oraz śmigieł o średnicy rotora 75 m.

2. Według wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcie to jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chyrowa, Głojsce, Iwla - Nr 3

3. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 378 położonej w Iwli o powierzchni 1,16 ha.

4. W dniu 9 grudnia 2011 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla tego przedsięwzięcia.

5. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinią sanitarną z dnia 21 listopada 2011 roku uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i opracowanie raportu.

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię że dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

7. W oparciu o te opinie w dniu 23 stycznia 2012 roku zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia określające jednocześnie zakres raportu ( m. in. warunki wynikające z przepisów prawnych oraz warunki określone przez RDOŚ i PPWIS które musza być zawarte w raporcie w tym wyniki całorocznych monitoringów , badania ornito i chiropterofałny, roczna ornitologiczna inwentaryzacja przedrealizacyjna w tym badania transeptowe liczebności i składu gatunkowego , badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, cenzus lęgowy gatunków rzadkich i średniolicznych, przygotowanie dokumentacji chiropterologicznej, screening wariantów lokalizacji i wiele innych zaleceń).

8. W związku z wydaniem postanowienia o obowiązku opracowania raportu na podstawie art. 33 wyżej cytowanej ustawy wydano w dniu 23 stycznia roku obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

9. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem obwieszczenie umieszczono na stronie BIP tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Iwla.

Tak przedstawiają się działania urzędu w przedmiotowej sprawie. W dniu 27 stycznia nie miałem wiedzy o umieszczeniu obwieszczenia w BIP. Wszystkie osoby którym przekazałem błędne informacje przepraszam.

Marek Górak
Burmistrz

2012-02-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.