Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Możliwość prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego, bycia opiekunką do dzieci lub nianią.4.04. 2011 r. weszła w życie tzw. ustawę żłobkową, dotyczącą nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat  trzech. Ustawa upraszcza zasady zakładania żłobków i mówi o formach opieki nad dziećmi, którymi mogą być oprócz żłobków, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie lub nianie. Ustawa nakłada na gminy obowiązek prowadzenia rejestru działających na jej terenie żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, z którymi zawrze umowę. W zależności od liczebności i rodzaju formy opieki samorząd może ubiegać się maksymalnie o 48 tys. zł na wyposażenie pomieszczeń i prace wykończeniowe, 95 tys. zł na adaptację istniejących budynków oraz 315 tys. zł na budowę lub zakup nowych z przeznaczeniem na żłobek lub klub dziecięcy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości przedstawionego kosztorysu.

Termin składania wniosków przez gminy mija 20 kwietnia!!!!

Termin składania wniosku w urzędzie mija 15 kwietnia 2011r.

Maksymalna kwota dotacji dla żłobka lub klubu dziecięcego na 30 miejsc, zaś dla lokalu opiekuna dziennego na 5 miejsc, wynosi:

Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 48 000 zł 28 000 zł 8 000 zł
Adaptacja 95 000 zł 56 000 zł 10 000 zł
Budowa lub zakup budynku (lokalu) 315 000 zł 184 000 zł ------


W przypadku mniejszej liczby miejsc, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi:
Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 1 600 zł 930 zł 1 600 zł
Adaptacja 3 170 zł 1 870 zł 2 000 zł
Budowa lub zakup budynku (lokalu) 10 500 zł 6 130 zł ------


Według ustawy przez poszczególne formy opieki rozumieć należy:

Żłobek - będzie sprawował opiekę na d dziećmi od ukończenia 20 tyg. życia  do 3 lat. Żłobki mogą być prowadzone przez gminy jako gminne jednostki budżetowe lub przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe). Wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce ustali założyciel  żłobka. Opieka w tej placówce ma trwać maksymalnie 10 godz. dziennie, z możliwością wydłużenia  tego czasu za dodatkowa opłatą. Jeden opiekun będzie mógł zajmować sie maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Opiekunem może zostać osoba: posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wych. przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Klub dziecięcy - to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od ukończenia 1 roku do 3 lat, w wyjątkowych przypadkach do lat 4. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godz. dziennie, a kwalifikacje osób prowadzących taka placówkę są identyczne z tymi jakie wymagane są przy żłobkach.

Opiekunowie dzienni - będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo do lat 4). Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekun sprawować będzie opiekę nad dzieckiem w swoim domu lub mieszkaniu albo lokalu udostępnionym przez gminę.

Kandydaci zostaną wyłonieni w drodze konkursu, ogłoszonego przez gminę. Opiekun dzienny ma być zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy powinien odbyć 160-godzinne szkolenie, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Opiekun ma się zajmować, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie pięciorgiem dzieci, a gdy w grupie znajdzie się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, nad  trojgiem dzieci.

Niania - będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maks. do 4 lat). Będzie zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują (także na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice. Osoba, z którą zawarto umowę, będzie musiała zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osobom zainteresowanym tematem, informacji w tym zakresie udziela Sekretarz Gminy Dukla pokój nr 13 tel. 134329104.

Mirosław Matyka
Sekretarz Gminy Dukla

2011-04-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.