Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2019 roku.
 5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
 6. Informacja na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dukla.
 7. Podjęcie uchwały w sprawach:

  a) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Gimnazjum w Dukli i Liceum Ogólnokształcące w Dukli w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dukli (druk nr 82),

  b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 83),

  c) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 84),

  d) zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej (druk nr 85),

  e) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla ( druk nr 86 ),

  f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 87),

  g) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 88),

  h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.” Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (druk nr 89),

  i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok (druk nr 90).
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji 26 września 2019 r. (czwartek) godz.8.00  pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-09-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.