Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie listy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie mieszkańców miasta Dukla

W okresie od 15 maja do 5 czerwca br. do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynęło 7 formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na 2018 rok . Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50 000,00 zł. W związku z niespełnieniem wymogów merytorycznych Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego odrzucił dwa projekty zadań. Przesłanki formalne i merytoryczne spełniło 5 projektów, które uchwałą Zespołu zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Dukli. Należą do nich:

  • Prace konserwatorskie przy 4 zabytkowych nagrobkach na cmentarzu komunalnym w Dukli

 Opis zadania:

 Wnioskodawca projektu zadania wskazuje, iż na dukielskim cmentarzu znajduje się duża grupa najstarszych nagrobków rodzin dukielskich, które mają ogromną wartość artystyczną i religijną.  W sektorze 3 cmentarza pozostało do wykonania trzy nagrobki, tj.: rodziny Szymańskich, Dyszkiewiczów oraz nieznanego zmarłego z XIX wieku. W sektorze 4 jeden nagrobek stojący przy alejce jest w bardzo złym stanie, zagraża innym nagrobkom, w związku z tym konieczny jest jego remont.

 Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Kopernika po lewej stronie drogi gminnej

 Opis zadania:

 Wnioskodawca projektu zadania proponuje wymianę starych płytek chodnikowych na kostkę o grubości 6 cm i położenie nowej kostki chodnikowej, wymianę krawężników, obrzeży, budowę 2 zjazdów o szerokości 6 m każdy z kostki chodnikowej o grubości 8 cm na odcinku 120m x 1,5 m. Wniosek przewiduje, iż projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Kopernika oraz poprawi estetykę tej ulicy.

  • Gwiazda Dni Dukli- Zenon Martyniuk

 Opis zadania:

 Wnioskodawca projektu zadania zakłada zaproszenie na corocznie organizowane „Dni Dukli” gwiazdy polskiej sceny disco polo Zenona Martyniuka.  Uzasadnienie projektu zadania wskazuje, iż efektem jego realizacji będzie zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Dukli poprzez zapewnienie darmowego dostępu do takich wydarzeń artystycznych jak koncert znanej i lubianej gwiazdy muzycznej.   W przypadku zajętego terminu przez Zenona Martyniuka wnioskodawca proponuje zespół „Boys” lub inną gwiazdę podobnego formatu.

  • Tablica informacyjna

 Opis zadania:

 Wnioskodawca projektu zadania zakłada, iż informacje umieszczone na tablicy będą miały na celu promowanie miasta oraz Gminy Dukla. W związku z zawartymi tam informacjami przekazana zostanie tradycja i historia w formie opisów zarówno w języku polskim jak i angielskim. Do stworzenia zadania wykorzystane zostaną fotografie i szkice. Wnioskodawca jako miejsce lokalizacji tablicy wskazuje dukielski rynek.

  • Budowa chodnika w ciągu ulicy J. Słowackiego

 Opis zadania:

 Wnioskodawca projektu zadania zakłada budowę chodnika na długości 130 mb. po prawej stronie w ciągu ul. Słowackiego od skrzyżowania z DK 19 w kierunku zachodnim i skręcającym w kierunku północnym. Wniosek przewiduje, iż w ramach projektu konieczna jest wymiana krawężników, ułożenie obrzeży, przygotowanie podłoża, ułożenie 159m² kostki Holland wraz z wjazdami. W uzasadnieniu wskazuje się, że realizowane zadanie pozwoli na oddzielenie ruchu pieszego od kołowego i przyczyni się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na osiedlu.

Głosowanie nad zadaniami potrwa od 10 do 31 lipca br.  do godz. 15:00. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Dukla, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia oraz posiadają zameldowanie na terenie miasta Dukla.

Karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej www.dukla.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz pok. 209. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Dukli z dopiskiem „Budżet obywatelski” . W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2018 ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 14 sierpnia 2017r.

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.