Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej
w Urzędzie Gminy w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Nowak zamieszkała Głojsce ul. Ogrodowa 55

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Barbarę Nowak, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności gospodarka regionalna z agroturystyką. Ponadto wykazała się dobrą znajomością tematyki z zakresu informacji turystycznej obejmującej teren gminy Dukla i jej okolic oraz dobra znajomością języka niemieckiego.

Dukla, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Burmistrz
Marek Górak

2007-04-19

Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dukla, 2006.12.18

BURMISTRZ GMINY DUKLA

Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej wymienionych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych to jest:

 1. art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
 2. art.6 ust.5 - 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z późn. zm),
 3. art.6 -13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - przypominam, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane : składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania wyżej wymienionych deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Dukla w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla
Nr konta 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.
Wyżej wymienione podatki płatne są w ratach proporcjonalnych w następujących terminach:

 1. podatek rolny w 4 ratach do: 15 marca , 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 2. podatek leśny w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca,
 3. podatek od nieruchomości w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

Przypominam, że stawka podatku rolnego za 2007 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) w bieżącym roku wyniosła 35,52 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2007 r. 88,8000 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 177,6000 zł czyli równowartość 5 q żyta.

W podatku rolnym hektary przeliczeniowe należy przyjąć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi 29,4140 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. która wyniosła 133,70 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego z dnia 20 października 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746).
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych należy stosować stawki określone w art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym.
Podstawę opodatkowania dotyczącą budowli - proszę zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na tych samych zasadach należy zaokrąglić końcowe kwoty deklarowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości to jest np. w DR -1 poz. 195, w DL -1 poz. 52, 59, DN -1 poz.76, 187,188. Samo wyliczenie podatku, w rubrykach innych jak końcowe, należy dokonywać w groszach.
Dodatkowo przypominam, że deklaracje należy składać w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i muszą być one zgodne z tą ewidencją, wyżej cytowanymi ustawami, zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi przedmiotu prowadzonej działalności, statutami .
Skorygowanie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie jak wyżej - spowoduje wszczęcie postępowania z art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.).

Pobierz:

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. Deklaracja na podatek rolny.
 3. Deklaracja na podatek leśny.
 4. Uchwała Rady Gminy z 10 grudnia 2004 r. dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała Rady Miejskiej z 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Dukla.

BURMISTRZ
Marek Górak

2007-03-27

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH


Ośrodek Kultury zaprasza
na kurs tańca towarzyskiego I stopnia
(dla początkujących)

  Chacha
Tango
Samba
Walc Angielski
Jive
Rumba

8 lekcji po 90 min

Pierwsze zajęcia 11 kwietnia o godz.18.00
sala kina "Promień"

opłata: 50 zł od pary
30 zł od osoby

Informacja tel. 13 43 30 025

Zapraszamy!

2007-03-15

Wydarzyło się w naszej gminie

W policyjnym areszcie trzeźwieją trzej sprawcy dewastacji sklepu i pobicia właściciela, który odmówił im wydania papierosów. Po krótkim pościgu napstników zatrzymali policjanci.
Do zdarzenia doszło 5 lutego przed godz. 16.00 na terenie Gminy Dukla. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast skierował na miejsce kilka patroli. Policjanci podjęli pościg za sprawcami, którzy uciekali polami w kierunku miejscowości Kobylany.
Po kilkunastu minutach cała uciekająca trójka została zatrzymana i przewieziona do KMP w Krośnie. Tutaj ustalono ich tożsamość i sprawdzono stan trzeźwości. Zatrzymanymi okazali się 28-letni Gabriel P., 29-letni Bogdan M. mieszkający w Krośnie i 21-letni Bogdan S., mieszkaniec Gminy Dukla. Wszyscy byli pijani, w organizmie każdego z nich stwierdzono ponad 2,2 promila alkoholu.
Sprawcy w sklepie rozbili szybę, zniszczyli towar i wyposażenie o wartości ok. 2,5 tys. zł.
Jak się okazało wśród napastników był jeszcze jeden mężczyzna, który uciekł przed przybyciem policjantów. Trwa ustalanie jego tożsamości.
Aktualnie wykonywane są czynności, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym obrażeń, których doznał pobity właściciel sklepu. Od ich wyników uzależniona będzie treść zarzutów, które usłyszą zatrzymani.
Po analizie zebranego materiału dowodowego, zarzuty postawiono dwóm osobom: Bogdanowi M. - usiłowanie rozboju, uszkodzenie mienia oraz kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych, natomiast Bogdanowi S. - kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych.
Ponieważ Bogdan M. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dzisiaj Sąd Rejonowy w Krośnie na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Drugi z podejrzanych do czasu rozprawy pozostanie pod policyjnym dozorem.

          * * *

W nocy z 25 na 26 lutego w Dukli wracający do domu 32-letni mężczyzna został zaatakowany i pobity przez kilku mieszkańców tej miejscowości. Poszkodowany stracił lewe oko. Jeden z napastników został ustalony i zatrzymany przez policję.
Około godz. 1.00 poszkodowany wracał ze swoimi znajomymi do domu. Na ul. Kościuszki grupka natknęła się na trzech głośno zachowujących się młodzieńców. Chuliganom nie wystarczały wrzaski i uderzanie w okna okolicznych budynków. Kiedy poszkodowany R. Szczepanik próbował ich powstrzymać swoją agresję skierowali na niego. Poszkodowany wezwał policję, a kiedy patrol nie przyjeżdżał jeszcze raz próbował zadzwonić. Niestety nie zdążył, ponieważ dostał cios w bok głowy, telefon mu wypadł i rozbił się, drugie uderzenie dostał w oko. Po przybyciu na miejsce policjanci nie zastali już napastników, którzy wcześniej uciekli. Z pobitym mężczyzną byli jego kolega i koleżanka. Na podstawie podanych rysopisów już po kilkunastu minutach funkcjonariusze zatrzymali na terenie Dukli jednego z domniemanych sprawców pobicia. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec tej miejscowości, Dariusz S. Mężczyzna był pijany, w jego organizmie stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Poszkodowany został przewieziony do krośnieńskiego szpitala, gdzie stwierdzono u niego nieodwracalne uszkodzenie lewej gałki ocznej. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Dariuszowi S. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Trwają dalsze czynności w tej sprawie.

2007-03-14

Diamentowy Jubileusz dukielskiego liceum coraz bliżej

Sporo pracy kosztowało opracowanie list i ustalenie przynajmniej części adresów absolwentów. Niektórzy z nich (5 roczników) dostarczyło je, gdyż organizując klasowe spotkania, co kilka lat, posiadają aktualne kontakty z kolegami.
Kolejny etap pracy to opracowanie karty zgłoszenia i informacji dot. spotkania, druk i przygotowanie materiałów do kolportażu wśród absolwentów. Metoda dotarcia do kolegów z lat szkolnych została przyjęta w sposób podobny jak 10 lat temu (sprawdziła się), a więc "dotarcie" do każdego z nas. Wystąpił problem ze znalezieniem klasowych przedstawicieli z poszczególnych roczników. Niektórzy odbierali materiały z radością, iż nawiążą ponowny kontakt. Byli tacy, którzy doradzali, by wysłużyć się Internetem (jedni mają, inni nie, jeszcze inni nie umieją z niego korzystać). Część odmawiała współpracy od razu bez motywacji (wg myśli: nie wiem, o co chodzi, ale się nie zgadzam), a szkoda, gdyż w różnych rozmowach szczycą się, że ukończyli dukielskie liceum.
W dniu 22 lutego "koperty" z kartami zgłoszeń z 77 oddziałów odebrało 60 osób. Niektóre z nich "rozpracowało" swoich szkolnych przyjaciół bardzo szybko i kilkanaście zgłoszeń już wpłynęło (na część oficjalną i bal absolwentów). Najszybciej "spisał się rocznik 1958", mimo, że jeden z maturzystów "ukrył się" głęboko pod Warszawą, a inny od kilkudziesięciu lat jest "za wodą". Jako drudzy odnaleźli się absolwenci 1951, którzy co dwa lata spotykają się w Dukli.

Przypominam, iż termin zgłoszeń mija 6 kwietnia i jest on ostateczny (ze względu na sprawy organizacyjne).

Prośba o materiały archiwalne, pamiątki, pisanie wspomnień jest w tej chwili minimalna. Dotarły fotografie ze Stanów Zjednoczonych, wspomnienia z Legionowa, rodzinne pamiątki po długoletnim nauczycielu Andrzeju Pudełce (dostarczył je Artur Pudełko - nie absolwent LO w Dukli). Jest kilkanaście zdjęć z lat 1955- 1959. Mam nadzieję, iż przez najbliższy miesiąc (termin dostarczania materiałów do dnia 25 marca) nasze zjazdowe archiwum wzbogaci się, by w czasie spotkania nie było słychać słów (jak 10 lat temu), ja miałem taką lub inną pamiątkę, lub nie ma naszego tabloo.
Jeżeli chodzi o tabloo szkolne nie wszystkie znajdują się w szkole. Być może ich reprodukcje znajdują się w naszych zbiorach. Proszę o jak najszybsze dostarczenie je na adres w karcie zgłoszenia (można je dołączyć, a odebrać je podczas spotkania w maju).
Wśród nas jest wiele osób, które mają ciekawe wspomnienia, jednak brak daru do pisania (jak twierdzą) powoduje, że brak im odwagi. Proponuję by o takim ciekawym fakcie lub wydarzeniu poinformowali telefonicznie lub e-mailem( w karcie zgłoszenia). Spróbujemy pomóc. Proponuję przedstawić sylwetki naszych nauczycieli, którzy przyczynili się do naszej edukacji. Można opisać swoje pomaturalne losy prywatne i zawodowe.
Na stronie internetowej (www.jubilatka60.pl) znajdują się dwie listy, alfabetyczna i wg roczników. Obydwie listy, sporządzone zostały w oparciu o Księgę Absolwentów prowadzoną przez poszczególnych dyrektorów liceum. Obejmuje ona 55 roczników. Nie zawsze była prowadzona rzetelnie i na bieżąco, dlatego mogą zaistnieć pomyłki. Proszę, zatem podawanie swoich uwag na adres: jubilatka60@interia.pl. (np. zmienione nazwisko, imię, inny rok składania egzaminu dojrzałości, inna klasa "a" lub "b", itp.) Dzięki nim zostanie ona zaktualizowana. Podany dodatkowy adres e-mail absolwenta umożliwi kontakt z nami w przypadku zjazdów szkolnych lub klasowych.
Dziękuję studentom (mającym zawsze mało czasu) Annie Sajdak i Rafałowi Szczurkowi (obydwoje 2004a) za stworzenie strony internetowej, która być może pomoże w lepszym kontakcie z absolwentami. Jak sami powiedzieli, co się nie robi dla swojej szkoły.

Oto kilka listów w oryginale, które dotarły w związku z naszym spotkaniem:

Grudzień 2006
Wprawdzie nie jestem absolwentką LO Dukla, ale przeczytałam o planowanym "Zjeździe Absolwentów", będąc w chwili obecnej daleko od Dukli, ale myślami jestem często, dlatego życzę udanego zjazdu po nastu latach.
Przeżywałam to kilka razy, gdyż moja klasa robiła takie zjazdy, co 5 lat. Jest to coś wspaniałego. Życzę dużo cierpliwości i spokoju w przygotowaniach, a przy okazji przesyłam życzenia bożonarodzeniowe, zdrowia, słońca na każdy dzień oraz Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich.
P O W O D Z E N I A!
cały czas Duklanka

22.01.2007 r. Dzień Dobry!
Na wstępie pozdrawiam i życzę sukcesów w osiągnięciu Pańskich zamierzeń w 2007 roku. Przeczytałam informacje o zgłoszeniach w uroczystości . Prosiłabym o przekazanie droga e- mail informacji. Moja matura 1979. Tą drogą chciałabym zgłosić moja obecność w uroczystościach i oczywiście na bankiecie w maju. Moja siostra opłaci wszystkie koszty związane z ta imprezą.
Pozdrawiam
Jolanta Opach matura 1979
Nie chciałabym przegapić tego spotkania. To wspaniale ze oprócz swojego życia rodzinnego ma Pan jeszcze czas i siły zajmować się tym. Życzę wytrwałości i cierpliwości

29.01.2007 r. Ja mam na imię Stanisława Paszuda (matura 1985) i teraz mieszkam w Ameryce.
Jeżeli macie jakieś pytania, można się ze mną skontaktować przez pocztę e- mail lub telefonicznie.

30.01.2007 r.
Wychowałam się w Iwli. Pozdrowienia dla Staszka Kality, chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. Dobrze tez pamiętam Elę Bal i Jolę Szewczyk, przesyłam im pozdrowienia. Ja wyjechałam z Polski do USA w 1986 roku. Przez ostatnie 20 lat chodzę do szkoły, ukończyłam szkole pielęgniarską (City University of New York ), z dyplomem magisterskim w pielęgniarstwie i pracuje w szpitalu w Nowym Jorku.

2007-02-18 Witam!
Z uwagą śledzę informacje na temat jubileuszu dukielskiego LO. Wiem i doceniam ogrom włożonej pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia. W uznaniu inicjatywy pozdrawiam "Organizatora Głównego", wytrwałości Bogdanie!
j.k.- matura 1974 a

2007-02-06
Jestem zainteresowana uczestnictwem w obchodach jubileuszu. Liceum skończyłam w 1987. Proszę o przesłanie karty zgłoszenia.
Z poważaniem Ewa Chudoba Redel

2007-02-07
...a ja bardzo chętnie spotkam się
szczególnie z profesorami, bo większości naprawdę nie widziałam 20 lat (matko, to już tyle czasu). Będę wdzięczna za każdą informacje, a jutro zacznę szukać numerów telefonów koleżanek i kolegów, które mam jeszcze po 15- leciu mojej matury.
Powodzenia, Ewa

2007-02-08
Witam
Mam takie ulotne wspomnienie licealnej miłostki. Zdaje się, że to interesujące, jako materiał do jubileuszu.
Tulipany
(z szuflady ulotnych wspomnień z młodości...)

To było bardzo dawno temu
kiedy spojrzeniu figlarnemu
oprzeć się za nic się nie dało
a może nawet się nie chciało ... itd.
Pozdrawiam Z. P. 1959)

Witam
Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
Pozdrawiam. Z.P. absolwent LO 1959

Groszek cukrowy
Jednym z nowych dla mnie przedmiotów w X klasie Liceum był język niemiecki. W technikum kolejowym tego nie uczono, więc byłem dokładnie zielony. A miałem jeszcze obowiązek zaliczyć w ciągu pół roku materiał z klasy VIII i IX. Wykładowcą był w tym czasie profesor Furtek. ...

Witam
Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeszcze jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
Pozdrawiam. Z.P.absolwent LO 1959

Rozmnażanie dżdżownic (fragment wspomnień)
Oprócz niemieckiego najpoważniejsze kłopoty miałem z biologią. Wykładał ją osobiście dyrektor Liceum, pan profesor Szopa. Już z racji stanowiska budził w nas grozę, a na dodatek miał taki trochę szorstki sposób bycia. ...

2007-03-14

Pieniądze do wzięcia

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji). Organizacje pozarządowe mające siedzibę w większych miejscowościach mogą brać udział w konkursie, jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców; Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł. Termin składania wniosków upływa 5 marca 2007 r. Działania w ramach programu powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i trwać nie dłużej niż do 31 marca 2008 r.
Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/index.php
Wnioski należy przesyłać na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
00-062 Warszawa ul. Kredytowa 6 lok. 20

2007-03-14

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

W dniu 13 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla przeprowadzono postępowanie konkursowe w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków.
Komisja w składzie:
1. Jan Farbaniec - przewodniczący,
2. Alina Krajewska - członek,
3. Małgorzata Walaszczyk-Faryj - członek,
4. Teresa Belcik - członek,
5. Łukasz Piróg - członek,
stwierdziła prawidłowość przeprowadzonego konkursu oraz ustaliła, że złożono 37 ofert, w tym 36 spełniające warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Dukli nr XXV/160/04 z dnia 28 września 2004r. Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach została odrzucona ponieważ oferent nie posiadał własnych środków na realizację zadania, co jest warunkiem otrzymania dotacji.
Oferty złożono na realizację zadań, wymienionych w zarządzeniu Nr 5/07 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 5 stycznia 2007r., wraz z wnioskami o dotację ze środków publicznych.
Komisja po przeanalizowaniu merytorycznej zawartości ofert, proponowanych kosztów realizacji projektów postanowiła wybrać najkorzystniejsze oferty i przyznała im dotacje w kwotach podanych poniżej.
Na zadanie Nr 1 "Pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami" wybrano oferty złożone przez:
1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 1.500,00
Na zadanie Nr 2 "Działalność charytatywna":
1. Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli "CARITAS" - 3.550,00
2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
Na zadanie Nr 3 "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej":
1. Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" w Równem - 4.000,00
2. Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Duk. - 5.150,00
3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic w Jaśliskach - 700,00
Na zadanie Nr 4 "Ochrona i promocja zdrowia" - nie złożono żadnej oferty.
Na zadanie Nr 5 "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ":

1. KSM przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
2. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.200,00
3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 2.000,00
Na zadanie Nr 6 "Krajoznawstwo, wypoczynek dla dzieci i młodzieży":
1. Parafia Rzym.- Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 3.000,00
3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.000,00
Na zadanie Nr 7 "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji":
1. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Szarotka" w Dukli - 4.000,00
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej - 2.000,00
3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 1.500,00
4. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.600,00
5. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 800,00
Na zadanie Nr 8 "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":
1. Klub Sportowy "Przełęcz-Trans Bieszczady" w Dukli - 33.000,00
2. Ludowy Klub Sportowy " Zorza " w Łękach Dukielskich - 14.000,00
3. Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" w Iwli - 11.000,00
4. Wiejski Klub Sportowy "Beskid" w Równem - 11.000,00
5. Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" w Jaśliskach - 4.000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy TKKF "Dukla" w Dukli - 10.000,00
7. Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Huragan" w Jasionce - 8.000,00
8. Uczniowski Klub Sportowy "Żarniak" w Jaśliskach - 5.000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" w Tylawie - 1.000,00
10.Uczniowski Klub Sportowy "Cis" w Jasionce - 1.000,00
11.Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Łękach Dukielskich - 1.000,00
12.Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" w Iwli - 1.000,00
Na zadanie Nr 9 "Edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego": 1. WZP w Rzeszowie - Koło Pszczelarzy w Dukli - 1.500,00
2. PZW Okręg Krosno - Koło "Pstrąg" w Dukli - 3.500,00
Ze względu na brak środków finansowych nie wybrano następujących ofert złożonych:
na zadanie Nr 6 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem
na zadanie Nr 8 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
na zadanie Nr 9 - PZW Okręg Krosno -Koło "Pstrąg" w Dukli oraz Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic.

Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gminy Dukla o przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację niektórych zadań na inne zadania, gdzie wstępnie zaproponowano dotacje większe niż kwoty przeznaczone na te zadania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną podpisane umowy na realizację zadań oraz przekazane dotacje.

2007-03-14

Nasi radni

Jan Farbaniec - lat 50, ur. w Nowej Soli na ziemiach zachodnich, do Jaślisk przyjeżdża w 1961 roku, obecnie rolnik pracujący na 16 ha gospodarstwie. Od 1974 roku pracował w Bieszczadzkim Przedsiębiorstwie Drzewnym w Rzepedzi, aż do rozwiązania zakładu.

Radny Rady Miejskiej w Dukli I, II, III, IV i obecnej kadencji. Pełnij w niej różne funkcje, obecnie jest Wiceprzewodniczącym i wchodzi w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Działalnością społeczną zaczął zajmować się od 1986 roku, kiedy to został wybrany sołtysem Jaślisk i pełni tę funkcję już VI kadencję. Jest również współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od 2002 r.?, Prezesem Klubu Sportowego "Jasiołka - Jaśliska" od 1986 r., Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach, również od 1986 r.
"Priorytetem dla mnie jest ukończenie budowy szkoły w Jaśliskach, planowane na rok 2008 (w tym również sali gimnastycznej), budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jaśliskach. Te ostatnie z tego względu, iż rozwój Jaślisk i okolicy widzę w rozwoju turystyki. Chcemy również odrestaurować mur obronny na odcinku plebani tj. około 80 m z umieszczeniem tablicy pamiątkowej (ewentualnie bramy wjazdowej do Jaślisk). Inne działania w zakresie turystyki to udostępnienie kamieniołomu na Kamieniu do zwiedzania turystom. Miejsca pracy dałaby stacja narciarska, czy nawet wyciąg na Kamarce, ale zbyt wielu tu właścicieli i dlatego sprawa ta nie rusza z miejsca. Zatem rozwój Jaślisk i okolicy widzę w turystyce, a do tego potrzeba rozwoju infrastruktury turystycznej, dobrych dróg i ochrony środowiska."

Łukasz Piróg - 28 lat, mieszkaniec Cergowej, abiturient Technikum Leśnego w Lesku, student V roku socjologii samorządowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, zatrudniony w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, członek stowarzyszenia "Karpackie Krajobrazy" zajmującego się m.in. promocją walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia.

Radny Rady Miejskiej w Dukli, członek komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
"Istotnymi sprawami, na które należy położyć nacisk w tej kadencji to dokończenie inwestycji związanych z oświatą: budowa gimnazjum i hali widowiskowo-sportowej w Dukli oraz gimnazjum w Jaśliskach. Z tych obiektów przecież będą korzystać nie tylko mieszkańcy danych miejscowości lecz także tych sąsiadujących z nimi. Ważnymi sprawami są również kwestie związane z infrastrukturą drogową oraz gospodarką ściekową. Mam również nadzieję, że uda się w najbliższym czasie doprowadzić do końca sprawę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cergowa- Kolonia, o co wielokrotnie prosili mieszkańcy tego przysiółka Cerowej".Tadeusz George - 44 lata, wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie prawa administracyjnego, absolwent WSP w Rzeszowie, aktualnie emerytowany p.płukownik straży granicznej.

Radny V kadencji, pełni funkcję z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
"Jako radny Rady Miejskiej w Dukli będę popierał rozpoczęte inwestycje obiektów oświatowo-sportowych takich jak gimnazjum i hala sportowa w Jaśliskach, gimnazjum i hala widowiskowo-sportowa w Dukli, sale gimnastyczne w: Tylawie, Jasionce, Głojscach i Równem. Jestem także zwolennikiem poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Dukla, popieram monitoring dukielskiego rynku i dworca PKS w Dukli. Będę dążył do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych naszej gminy m. in. zapobiegając przemocy wśród uczniów, poprzez monitoring szkół (ZSP w Dukli oraz w placówkach oświatowych budowanych). Będę dążył do przeprowadzenia debaty społecznej na temat reformy oświaty w naszej gminie w celu polepszenia uczniom edukacji, rozwoju fizycznego, zapewnienia opieki lekarskiej i stomatologicznej. Bardzo ważną sprawą jest budowa i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec, Mszana-Tylawa, Tylawa-Zyndranowa. Należy jak najszybciej przystąpić do remontów dróg gminnych, zwłaszcza położonych w południowej części gminy. Mieszkańcom Gminy Dukla życzę wszystkiego najlepszego i sądzę, że wspólnymi siłami zrealizujemy założone cele".

2007-03-14

Terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli

Podajemy terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli.

Grudzień 2006


Styczeń 2006


Luty 2006

2007-01-03

Wywiad z Markiem Górakiem, Burmistrzem Gminy Dukla

Rozpoczęła się nowa kadencja, jakie plany ma burmistrz na najbliższy rok i na całą kadencję?
Burmistrz: W przypadku mojej osoby nastąpiła płynność kadencji, co zapewnia kontynuacje zadań. Najważniejszą rzeczą jest przygotowanie się do pozyskania środków finansowych na inwestycje. I my jesteśmy przygotowani, ponieważ mamy gotowe projekty i pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że to pozwoli sięgnąć nam po pieniądze już na początku naboru, zwłaszcza, że obiecywane są znaczne środki unijne. Moim zdaniem Gmina jest dobrze przygotowana, szczególnie pod względem możliwości zaciągania kredytu jak i prac, które należy wykonać. Plany na najbliższy rok, a także na najbliższe cztery lata to głównie rozpoczęcie większych inwestycji. W pierwszej kolejności budowa kanalizacji w miejscowościach, które już mają pozwolenia na budowę. Mamy również pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Daliowej. Kolejna kwestia to rozpoczęte budowy szkół w Dukli i Jaśliskach. Chcielibyśmy te budynki jak najszybciej oddać do użytku, gdyż wiążą się z nimi ogromne oczekiwania. Są także projekty dotyczące infrastruktury sportowo-turystycznej, rozpoczęta budowa stadionu, pozwolenie na budowę hali przy gimnazjum w Dukli - w tym przypadku także będziemy szukać pieniędzy unijnych. Posiadamy dokumentację, co upoważnia nas do ubiegania się o te środki.
Czy będą jakieś zmiany w Urzędzie Gminy?
Burmistrz: Oczywiście, nowy rok przyniesie zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Zastępca jest jednocześnie naczelnikiem Wydziału Gospodarczego. Przewidywane zamiany oraz ich zakres będą z nim konsultowane oraz z innymi pracownikami urzędu, tak abyśmy mogli wspólnie dopracować zamierzoną koncepcje funkcjonowania urzędu. Będą to zmiany organizacyjne.
Czy gmina będzie starać się o fundusze unijne?
Burmistrz: Oczywiście. Zamierzenia te były już realizowane w poprzedniej kadencji, gdyż celowo nie były zaciągane większe kredyty, a tylko takie, które pozwoliły na finansowanie wkładu własnego w poszczególnych inwestycjach. Budżet gminy jest przygotowany na zaciąganie kredytów, które pozwolą na realizacje inwestycji. Celem Gminy jest pozyskanie jak największej ilości środków.
Kiedy zostanie zakończona budowa gimnazjum w Dukli i Jaśliskach?
Burmistrz: Jak już wspomniałem są to priorytetowe inwestycje. Liczymy tu głownie na środki unijne, więc wpływ na ich zakończenie ma tu termin naboru wniosków.
Dziękuję bardzo. Burmistrz: Dziękuję bardzo. W Nowym Roku czytelnikom DPS życzę realizacji tych wszystkich zamierzeń, które chcemy wykonać w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego.

2007-01-03

Gospodarstwo agroturystyczne "Zakucie" laureatem w Konkursie Ogólnopolskim "Zielone Lato"

Olimpia i Dariusz Wilczkowie to właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Zakucie" w Daliowej. Mimo, że działalność agroturystyczną rozpoczęli w 2006 roku już mogą poszczycić się osiągnięciami: I nagroda w województwie podkarpackim w Konkursie "Zielone Lato" i II nagroda Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego jego krajowej edycji. Odebrali ją na ogólnopolskiej gali w Bęsi koło Olsztyna. Właściciele na przygotowanie pokoi gościnnych otrzymali dotację z Unii Europejskiej. Pan Dariusz prowadzi gospodarstwo, a żona Olimpia pracująca w ZSP w Jaśliskach jako nauczyciel plastyki i muzyki dzielnie mu w tym pomaga.

KR: Kiedy Państwo zainteresowaliście się działalnością agroturystyczną?
DW: Niedawno, dużą zasługą jest praca Powiatowego Zespołu Doradców w Krośnie, a w szczególności p. Marii Wais - sp. ds. agroturystyki w powiecie krośnieńskim. To ona zaraziła nas tym pomysłem. Dotacje unijne, przeznaczyliśmy na adaptację pokoi pod potrzeby turystów i modernizacje w części gospodarstwa.
KR: Od kiedy Państwo zajmujecie się działalnością agroturystyczną?
DW: Jeszcze przed rokiem nasze gospodarstwo było typowym gospodarstwem rolnym, dzisiaj prowadzimy też działalność agroturystyczną, mamy 3 pokoje gościnne, które wynajmujemy turystom, możemy przyjmować gości przez cały rok.
KR: Z jakiego funduszu Państwo korzystali?
DW: Korzystaliśmy z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, z priorytetu "Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych". Unijne pieniądze pozwoliły przygotować gospodarstwo do działalności agroturystycznej. Korzystamy również z dopłat bezpośrednich.
KR: Agroturystyka nie jest Waszym głównym źródłem utrzymania, żona Olimpia pracuje w szkole, kto zajmuje się agroturystyką Pani, czy mąż?
OW: Agroturystyką zajmujemy się wspólnie, mimo że ja, uczę w szkole w Jaśliskach plastyki i muzyki. Mąż zajmuje się sprawami technicznymi, ja natomiast stroną kulinarną i socjalną. Ponieważ w naszej ofercie mamy warsztaty plastyczne, mój zawód jest tu bardzo pomocny.
KR: Kogo chcielibyście Państwo gościć u siebie?
OW: Nasza oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi.
KR: Jak Państwo promujecie swoje gospodarstwo?
DW: Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, mamy pierwszą kategorię przyznaną przez tą organizację z rekomendacją na lata 2006/2007, naszą ofertę można znaleźć we wszystkich materiałach promocyjnych Federacji, mamy własną stronę internetową, również G. Dukla prowadzi stronę internetową dla coraz większej liczby gospodarstw agroturystycznych i umieszcza informację o naszym gospodarstwie we wszystkich wydawanych materiałach promujących gminę. Dodatkową reklamą są dla nas sukcesy, które przyszły dość niespodziewanie, zdobycie I miejsca w Konkursie "Zielone Lato" w woj. Podkarpackim i II miejsca Prezesa PZŁ w kategorii gospodarstw agro-eko-turystycznych w Polsce jest dla nas dobrą reklamą, bo ranga tej imprezy jest wysoka. Organizuje ją Program Pierwszy Polskiego Radia pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w wieńczącej konkurs gali był dla nas wielkim przeżyciem i bardzo nas zachęcił do dalszej pracy.
KR: Czy spodziewaliście się Państwo takiego sukcesu?
DW: Nie, nigdy też nie było naszym celem prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego po to by zdobywać nagrody, to przyszło samo. Sądzę, że stało się tak, bo solidnie, oczywiście w miarę naszych możliwości zabraliśmy się za tę działalność. Staramy się obsługiwać turystów profesjonalnie. Nasze gospodarstwo jest czynnym gospodarstwem rolnym, a przyjmowanie gości jest naszą dodatkową działalnością. U nas można zobaczyć zwierzęta domowe, spełniamy również wszystkie standardy w zakresie ochrony środowiska.
KR: Czym żywi Pani swoich gości?
OW: Niczym niezwykłym, nasi goście jedzą to co i my, proste dania z produktów pochodzących z naszego gospodarstwa. Posiłkuję się wiedzą naszej babci, która ma pochodzenie łemkowskie i zna wiele prostych, zdrowych i smacznych, a przy tym charakterystycznych dla łemkowszczyzny potraw. Korzystam również z książki: "Kuchnia Regionalna Beskidu Dukielskiego", np. ostatnio przygotowywałam ser żółty domowy. Turyści mówią, że jedzenie u nas jest smaczne i obfite, i odchudzać się raczej nie można.
KR: Z jakiego regionu Polski przyjeżdżają do Was goście?
OW: Najczęściej przyjeżdżają goście z Warszawy i okolic, ale zdarzają się również z Lublina, Krakowa. Choć działamy dopiero od roku mieliśmy też gości zagranicznych z Belgii, Niemiec, Hiszpanii...
KR: Co Państwo macie w swoim gospodarstwie szczególnego czego inni nie mają?
DW: Na pewno kulturę łemkowską, którą staramy się kultywować. Chcielibyśmy ocalić ją od zapomnienia.
KR: Proszę powiedzieć co oznacza nazwa Waszego gospodarstwa "Zakucie"?
DW: To nazwa łemkowska, a oznacza zaciszny, przytulny zakątek.
KR: Jak zachęcilibyście do odwiedzenia swojego gospodarstwo.
OW: Tak jak mamy w nazwie - zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypocząć w spokoju, ciszy, przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
KR: Dziękuję Państwu i jeszcze raz gratuluję sukcesów, korzystając z okazji składam życzenia radosnych, zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia, i jeszcze większych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2007 Roku.
DW: Dziękujemy bardzo i również na Pani ręce składamy życzenia świąteczne i noworoczne dla Czytelników Dukielskiego Przeglądu Samorządowego.


Budynek mieszkalny, w którym znajdują się pokoje gośącinne


Kącik dla gości i gospodarzy


Kuchnia do dyspozycji gości


Wyposażenie jednego z 3 pokoi gościnnych u p. Wilczków


Dyplom za zajęcie II-go miejsca w kat. gospodarstw agro-eko-turystycznych


Olimpia i dariusz Wilczkowie - właściciele nagrodzonego gospodarstwa w Daliowej
2007-01-03

Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla.

Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla tutaj.
2006-11-17

Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli

Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli tutaj.
2006-11-17

Nabór do powstającego zespołu pieśni i tańca

UWAGA !

Ośrodek Kultury w Dukli

ogłasza nabór do powstającego

zespołu pieśni i tańca

W zespole zostaną stworzone dwie grupy wiekowe:

 • młodzieżowa (gimnazjaliści, licealiści, studenci)
 • oraz dorosłych (osoby które ukończyły30 lat)
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt tel.13 43 30 025,
e-mail: osrodek_kultury@dukla.pl lub osobiście w biurze Ośrodka kultury-kino "Promień".

Czekamy na zgłoszenia do 15 listopada!

Serdecznie zapraszamy!!!

2006-10-24

Wyniki biegów górskich

I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
Na Danię 696m.npm
Wyniki biegu w kategorii kobiet


I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
Na Danię 696m.npm
Wyniki biegu w kategorii mężczyzn


VII Dukielski Bieg Górski na Cergową 716 n.p.m. - dystans 5,5 km (przewyższenie + 400 m)
Wyniki biegu
2006-10-16

Informacja

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY DUKLA

z dnia 10 października 2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na terenie Gminy Dukla.

 

            Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie

Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 12 listopada 2006 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

– nr telefonu

1

miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska

Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

         2    

sołectwo Równe

Zespół Szkół Publicznych w Równem

tel.(013) 43 33 008

         3

sołectwa: Łęki Dukielskie,  Myszkowskie

Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

tel.(013) 43 17 504

         4

sołectwa: Nadole, Teodorówka

Dom Ludowy w Nadolu

         5

sołectwo Cergowa

Dom Ludowy w Cergowej

         6

sołectwo Jasionka

Zespół Szkół Publicznych w Jasionce

tel.(013) 43 30 095

         7

sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna,

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach

         8

sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec,

Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

tel. (013) 43 30 709

         9

sołectwa: Chyrowa, Iwla

Zespół Szkół Publicznych w Iwli

tel.(013) 43 30 003

        10

sołectwo Głojsce

Zespół Szkół Publicznych w Głojscach

tel. (013) 43 30 005

        11

sołectwo Wietrzno

Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie

tel. (013) 43 33 004

         12

sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska

Dom Ludowy w Trzcianie

 

 

Burmistrz Gminy Dukla

Marek Górak

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 - 20.00.
2006-10-10

REGULAMINY BIEGÓW GÓRSKICH

REGULAMIN VII DUKIELSKIEGO BIEGU GÓRSKIEGO NA CERGOWĄ 15 października

1. CEL
-promocja Beskidu Dukielskiego
-popularyzacja biegów górskich
-upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. ORGANIZATOR - Gmina Dukla
-LUKS "Krośnianka" we Wrocance
-Ośrodek Kultury w Dukli
-Zespół Szkół Publicznych w Dukli

3.TERMIN - 15 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.13.00

4.MIEJSCE - (start) rynek w Dukli - wieś Cergowa - źródełko św. Jana z Dukli - góra Cergowa (716m n.p.m.) - Meta

5. DYSTANS - ok. 5,5 km

6. KATEGORIE:
mężczyzn
A - generalna
B - do 19 lat (1986 i młodsi)
C - powyżej 40 lat
D - powyżej 50 lat
E - powyżej 60 lat
F - powyżej 70 lat

kobiet
G - generalna
H - do 19 lat (1987 i młodsze)
I - powyżej 40 lat

7. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe. Ponadto przewidziano nagrody dla najlepszego zawodnika Gminy Dukla, jak również nagrodę dla najlepszej szkoły za masowość. Wśród uczestników losowania będzie także nagroda - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora pamiątkowe drzewko.

8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100

9. Opłata startowa- 5 zł.

10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 10.00 - ratusz- rynek w Dukli

11. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Bieg dla dzieci na dystans od 200 do 800 m

12. Klasyfikacja:
* kat. przedszkolaków (rocznik 2000 i młodsze) - 200 m, dz. I chł. (bieg z mamusiami)
* kat. Kl. I i II (rocz. 98 - 99), 200 m dz. i chł.
* kat. Kl. III i IV (rocz. 96 - 97), 400 m dz. i chł.
* kat. Kl. V i VI (rocz. 94 - 95), 600 m dz. i chł.
* kat. Gimnazjum (rocz. 91 - 93), 800 m dz. i chł.

13. Program minutowy:
10.00 - 13.00 - zgłoszenia - weryfikacja - rynek- ratusz
13.00 - start biegów główny 5,5 km na G. Cerową
13.05 - start 200 m dz. i chł.
13.10 - start 200 m dz. i chł.
13.15 - start 400 m dz. i chł.
13.25 - start 600 m dz. i chł.
13.45 - dekoracja biegów dziecinnych
15.00 dekoracja biegu głównego


"Rydzowe bieganie w Beskidzie Dukielskim" REGULAMIN I BIEGU GÓRSKIEGO "CHYROWA_SKI" NA DANIĘ – 696 m n.p.m. 14 października 2006

1. CEL -promocja Beskidu Dukielskiego
-popularyzacja biegów górskich
-upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. ORGANIZATOR - Gminy Dukla
-LUKS "Krośnianka" we Wrocance
-Ośrodek Kultury w Dukli
-Zespół Szkół Publicznych w Iwli

3.TERMIN - 14 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.15.00

4.MIEJSCE - stacja narciarska w Chyrowej

5. DYSTANS - ok. 900 m

6. KATEGORIE:
mężczyzn
A - generalna
C - powyżej 90 kg
E - kat. Szkoła Podstawowa
F - kat. Gimnazjum

kobiet
B - generalna
D - powyżej 65 kg
G - kat. Szkoła Podstawowa
H. - kat. Gimnazjum

7. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe(skipass). W pozostałych kategoriach - nagrody rzeczowe. Wśród zawodników losowana będzie także nagroda - pobyty w gospodarstwach agroturystycznych.

8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100, e-mail: promocja@dukla.pl

9. Opłata startowa- 5 zł.

10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12.00 - Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Hyrową" tel. (013) 4330560

11. Zawodnicy startują pojedynczo w odstępach jednominutowych.

2006-10-06

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
z dnia 2 października 2006 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Dukli podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli, jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

I.

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
 1. Teresa Kamińska - przewodniczący
 2. Maria Bernadzikowska - zastępca przewodniczącego
 3. Mirosław Matyka - członek
 4. Józef Jakieła - członek
 5. Maria Ryglewicz - członek
 6. Jan Skrzęta - członek
 7. Maciej Żarnowski - członek

II.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy w Dukli, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

III.
  Miejska Komisja Wyborcza w Dukli pełni dyżury w siedzibie Komisji:

Data Godziny
4.10.2006 r. - 6.10.2006 r. 7.00 - 15.00
7.10.2006 r. /sobota / 10.00 - 12.00
9.10.2006 r. - 10.10.2006 7.00 - 15.00
11.10.2006 r. - 12.10.2006 r. 7.00 - 17.00
13.10.2006 r. 7.00 - 24.00
16.10.2006 r. - 17.10.2006 r. 7.00 - 15.00
18.10.2006 r. 7.00 - 24.00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
Teresa Kamińska

2006-10-05

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dukla o okręgach wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 września 2006 roku
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr L/329/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /Dz.Urz. Nr 82, poz.1233/ Burmistrz Gminy Dukla podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Dukli w wyborach do rad zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

I.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Dukli, Gmina Dukla podzielona została na 13 okręgów wyborczych, którym nadano następujące numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba wybieranych radnych w okręgu
1 miasto Dukla,sołectwo Lipowica,sołectwo Zboiska 2
2 sołectwo Równe 2
3 sołectwo Łęki Dukielskie, sołectwo Myszkowskie 1
4 sołectwo Nadole, sołectwo Teodorówka 1
5 sołectwo Cergowa 1
6 sołectwo Jasionka 1
7 sołectwo Daliowa, sołectwo Jaśliska, sołectwo Szklary 1
8 sołectwo Barwinek,sołectwo Mszana, sołectwo Tylawa, sołectwo Zyndranowa, sołectwo Olchowiec 1
9 sołectwo Chyrowa, sołectwo Iwla 1
10 sołectwo Posada Jaśliska, sołectwo Wola Niżna 1
11 sołectwo Głojsce 1
12 sołectwo Wietrzno 1
13 sołectwo Nowa Wieś, sołectwo Trzciana, sołectwo Zawadka Rymanowska 1

II.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy Dukla, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

Burmistrz Gminy
Marek Górak

2006-10-03

OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA - 3 sierpnia 2006

Dożynki Gminne - 3 września 2006

11.00 Msza św. Dożynkowa - kościół parafialny

12.00 Prezentacja wieńców dożynkowych
- rozstrzygnięcie konkursu, na najlepszy wieniec.

12.30 WIDOWISKO DOŻYNKOWE
zespół "SZAROTKI" z Dukli

13.30 Koncert zespołu "Łęczanie" z Łęk Dukielskich

14.30 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród

14.45 Rozstrzygnięcie konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję i balkon"

Miejsce imprezy:
stadion KS "PRZEŁĘCZ-TRANSBIESZCZADY"

TURNIEJ GMIN ZAPRZYJAĹšNIONYCH
(Brzostek, Dydnia, Frysztak, Wiśniowa,Nowy Żmigród, Dukla)
stadion KS "Przełęcz"

15.00 Otwarcie turnieju
15.10 Rozpoczęcie konkurencji
(w przerwach koncerty amatorskich zespołów artystycznych)
17.45 Zakończenie turnieju oraz wręczenie dyplomów i nagród

FESTYN -ZAKOŃCZENIE WAKACJI-

18.00 Program dla dzieci
20.00 Koncert zespołu "GROOVINSCY"
21.00 Zabawa ogrodowa
24.00 Zakończenie imprezy

ATRAKCJE DLA DZIECI:
trampoliny, zjeżdżalnie, karuzela, wata cukrowa, balony itp.

2006-09-01

"Równać Szanse 2006 – Regionalny Konkurs Grantowy"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
(administrator programu)
ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 - 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł.
Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r. na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.
Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/konkurs

Wszelkie pytanie odnośnie konkursu można zadawać na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców pt. "Nasza wieś, naszą szansą" (kontynuacja konkursów "Nasz sposób na biedę na wsi") czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?

 • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutym 2007 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
 • Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
 • Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.
Wniosek z dopiskiem "Nasza wieś, naszą szansą" należy przesłać pocztą do 9 października 2006 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 grudnia 2006 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

2006-09-01

Wieża widokowa w Beskidzie Dukielskim !

6 sierpnia 2006r na szczycie Baranie odbyło się oficjalne otwarcie wieży widokowej. Pomysłodawcami i wykonawcami drewnianej konstrukcji wieży są słowaccy turyści ze stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Prezes stowarzyszenia - Josef Makara krótko przedstawił przebieg prac przy budowie nowej wieży oraz wymienił osoby i instytucje, które udzieliły finansowego wsparcia. Następnie prezes - Josef Makara, wójt Vysnej Pisanej - Wasil Pokliwka oraz mieszkaniec Olchowca - Mikołaj Gabło dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
W otwarciu wieży brali udział: członkowie i sympatycy stowarzyszenia "Niżke Beskydy", mieszkańcy Vysnej Pisanej i Olchowca oraz turyści, którzy tego dnia wybrali się na górę Baranie. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli oddziału PTTK w Krośnie, m.in. - Ryszard Majka "Mauzer", Hanna M. Gawrońska.
Potem można było wejść na wieżę i podziwiać widoki. Tego dnia widoczność nie była idealna, ale nie ma co narzekać bo jeszcze kilka godzin wcześniej padał deszcz. Najważniejsze, że Beskid Dukielski prezentował się okazale, a najefektowniej masyw Cergowej. Pod wieżą rozstawione były stoły, przy których można było usiąść i popróbować specjałów przygotowanych przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Szczególnie smaczne były białe sery, które szybko ze stołów znikały. Był też kociołek z gulaszem, rożen, kiełbaski z ogniska i... coś do wypicia. Uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, odnawiali stare, rozmawiając nie tylko o sprawach turystycznych. A wszystkiemu towarzyszyła muzyka w wykonaniu miejscowego zespołu.

A teraz kilka informacji o Beskidzie Dukielskim i szczycie Baranie:

Beskid Dukielski określany jest jako środkowo-wschodnia część Beskidu Niskiego i jest to w większości obszar administracyjny Gminy Dukla. Rozciąga się od doliny Wisłoki na zachodzie po drogę Królik Polski - Daliowa - Czeremcha na wschodzie.
Za północną jego granicę uznaje się szosę Nowy Żmigród - Dukla - Jasionka oraz równoleżnikowe obniżenie górnej Lubatowej i Królika Polskiego, zaś granicę południową wyznacza granica polsko-słowacka. Przeważają tu wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej znanym szczytem Beskidu Dukielskiego jest - Cergowa (716 m n.p.m.), nie bez powodu nazywana beskidzkim "Giewontem". Lecz najwyższym wzniesieniem jest Baranie (754 m n.p.m.).
Szczyt jest położony na zachód od Przełęczy Dukielskiej, na grzbiecie granicznym. Stoki północno-wschodnie Baraniego należą do Magurskiego Parku Narodowego. Przez ludność łemkowską zwany Spalenysko, słowacka nazwa - Nastavok.
W Beskidzie Dukielskim jest niezbyt wiele punktów widokowych, gdyż wszystkie większe wzniesienia są zalesione. Kulminacja Baraniego od dawna stanowiła wybitny, może nawet najlepszy w całym Beskidzie Niskim, punkt do zachwycania się widokami. Podziwianie panoramy wymagało jednak wejścia po drabinkach na metalową wieżę obserwacyjną. Zbudowana w trakcie wojny przez Niemców wieża kilka lat temu runęła. Wiele osób było przekonanych, że Baranie zniknie z map jako świetny punkt widokowy.
Jednak Baranie to szczyt graniczny i do pracy wzięli się Słowacy, a mianowicie turyści ze Svidnika i okolic, członkowie stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Z zapałem i z niewielkimi środkami jesienią 2005 r rozpoczęto prace nad nową wieżą - tym razem drewnianą. Przywieziono materiał, zabetonowano fundamenty oraz usunięto starą konstrukcję. Postawiono trzy słupy, stanowiące konstrukcję wieży. Wiosną i wczesnym latem 2006r wykonane zostały 3 platformy widokowe z barierkami zabezpieczającymi oraz montaż drabin na poszczególne poziomy. Jest też pomysł, aby w dolnej części wieży stworzyć schron turystyczny. Wieża ma około 17 m wysokości.
Widok z wieży jest naprawdę imponujący - cały Beskid Niski (polski i słowacki), Bieszczady, Vyhorlat, Slanske Vrchy, Cergov, przy idealnej pogodzie - Tatry.

Jak dojść do szczytu Baranie?

 • - Szlak znakowany kolorem niebieskim Barwinek-Baranie - 3godz
 • - Szlak znakowany kolorem żółtym Tylawa-Olchowiec-Baranie - 4godz
 • - Szlakiem żółtym z Olchowca - około 1,5godz
 • - Z Huty Polańskiej ścieżką dojściową do granicy a potem znakowanym szlakiem niebieskim (niedawno zmieniono tam przebieg szlaku granicznego-nie schodzi do Huty Polańskiej i omija Ciachanie) - 2,5godz
 • - Szlakiem zielonym od Vysnej Pisanej (Słowacja) - 1,5godz
 • - Szlakiem zielonym od Sarbova (Słowacja) 1godz15min - jest to najkrótszy szlak, ale mocno zarośnięty co utrudnia wędrówkę.

Omawiany teren znajduje się na mapie:
Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo COMPASS,
Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo Demart, Dukla i okolice 1:40 000.
Wszystkim życzę przyjemnych wędrówek i wspaniałych widoków. Do zobaczenia na szlakach!


Fot. G. Lega


Widok z wieży na szczycie Baranie k. Olchowca


Nowa wieża


Stara wieża (archiw.)
2006-09-01

Ratujemy kościół parafialny w Wietrznie – perełkę architektury drewnianej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Wietrznie - proboszcz parafii i mieszkańcy wsi Wietrzno - zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe naszych wysiłków zmierzających do uratowania naszego zabytkowego kościoła z przełomu XVI i XVII wieku.

Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (kościół wpisany jest do rej. Zabytków w 1948 r. pod nr A-16), po ekspertyzie specjalistycznej, przystąpiliśmy do robót, których zakres obejmował częściową wymianę konstrukcji więźby dachowej oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego (gont + blacha stalowa) na pierwotne tj. gontowe.
Kosztorys wstępny opiewa na 181 tys. zł, a źródłami pokrycia wydatków miały być: wkład własny mieszkańców (po 1000 zł od rodziny, tj. ok. 50% kosztorysu), pomoc Gminy Dukla (dotacja + drewno konstrukcyjne), dochód ze sprzedaży części mienia parafii (gruntu), dotacja Ministra Kultury (Departament Ochrony Zabytków) oraz dotacja MSWiA (Fundusz Kościelny).
W trakcie wykonywania prac okazało się, że konieczna jest wymiana całej konstrukcji więźby dachowej - co znacznie zwiększa koszty remontu. Ponadto oba ministerstwa nie przyznały wspomnianej dotacji.

Z historii kościoła:
Parafia w Wietrznie erygowana została w XVI w., wtedy też wniesiono tam pierwszy drewniany kościół. Został on rozebrany ok. poł. XVIII w. Obecnie istniejąca świątynia wzniesiona została w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1761 r. W 1880 r. kościół ozdobiono polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. Kościół poddany został gruntownemu remontowi (m.in. zmieniono pokrycie dachu z gontu na blachę, powiększono otwory okienne prezbiterium i nawy nadając im pseudogotycką, ostrołukową formę. Kolejny remont miał miejsce w latach 80. XX w. (wzmocniono konstrukcję budowli, wymieniono szalunek oraz podwaliny, przywrócono pierwotny, prostokątny wystrój okien). Przeprowadzono też konserwację wyposażenia i polichromii kościoła.
Kościół należy do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach późnogotyckich ciesielstwa małopolskiego.
Jest to kościół trójdzielny, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Wnętrze prezbiterium (ściany i strop) ozdobione są polichromią figuralno-ornamentalną z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe z ok. poł. XVIII w. W ołtarzu głównym XVIII-wiecznym zachował się wcześniejszy obraz Matki Boskiej Anielskiej - dzieło krakowskiego malarza. Poza tym wymienić należy dwa ołtarze boczne z poł. XVIII w., przerobione po 1870 r., ambonę z ok. 1750 r., kamienną chrzcielnicę z 1906 r. - wzorowaną na gotyckiej.

Nr konta na który można wpłacać datki na ratowanie kościoła:

PKO SAO/Krosno nr konta
28 1240 2311 1111 0000 3881 6639

2006-08-22

Lato z Radiem Rzeszów znowu w Dukli

16 lipca 2006 w Dukielskim parku odbędzie sie "festyn marzeń" organizowany przez Radio Rzeszów. W programie: konkursy, karaoke, kącik dukielski, grupa CIRYAM, specjalne wydanie "Super Nowości" oraz koncerty:
- Andrzej Cierniewski - ok. godz. 17:00
- VIR
- Afera Blues Group,
- Pectus - zdobywca nagrody Grand Prix "Carpatia Festival 2006"
- Super gwiazda: Małgorzata Ostrowska - godz. 21:00

prowadzący:
Maciek Gnatowski - Radio Rzeszów
Janusz Majka - Radio Rzeszów

Zapraszamy od godz. 14:00

!!! WSTĘP WOLNY !!!

2006-07-11

Dni Dukli 2006

Dni Dukli 1-2.07.2006
Program


Sobota:

12:00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej
        Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
15:00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2006
        Polska – Węgry (Park Przypałacowy)
15:00 - prezentacja VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO oraz TRANSGRANICZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO
16:00 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu "SZAROTKI"
17:00 - Mała Miss Dni Dukli 2006
18:00 - Koncert Zespołu "MAKOVICA" ze Słowacji – cz. I
18:30 - Oficjalne otwarcie DNI DUKLI, TRANSGRANCZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO oraz VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
19:00 - Zespół "MAKOVICA" – cz.II
19:30 - Koncert zespołu "Ciryam"
21:00 - Gwiazda wieczoru: zespół "ŚWINKA HALINKA"
22:30 - Dyskoteka pod gwiazdami - DJ. SANCHEZ
Wybory Miss Dni Dukli 2006
02:00 - Zakończenie pierwszego dnia Dni Dukli

Niedziela:
15:00 - Klaun "ALEX" – program dla dzieci
16:00 - Turniej sołtysów oraz prezentacja dorobku kulturalnego Ośrodka Kultury w Dukli ("Acola", "Gabi", 1,2,3)
19:00 - "TYROLIA BAND" – koncert muzyki Tyrolskiej i Bawarskiej
21:00 - Gwiazda Dni Dukli – KRYSTYNA GIŻOWSKA
23:00 - widowisko plenerowe – "TAŃCZĄCE FONTANNY"
24:00 - Zakończenie Dni Dukli
2006-06-23

Sukces Dukli na skalę ogólnopolską.

Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli zajął I miejsce w Ogólnopolskim FestiwaliuTwórczości Chrześcijańskiej "Kairos" w Warszawie w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj.
Pierwszy etap konkursu polegał na zgłoszeniu zespołu i solistki oraz wysłaniu nagrań do komisji konkursowej, która kwalifikowała do dalszego etapu festiwalu. Po zakwalifikowaniu się do II etapu zespół z Ośrodka Kultury i solistka wraz z opiekunką wyjechali na 3 dniowe przesłuchania konkursowe do Warszawy. II etap zakwalifikował zespół wokalny i solistkę do ścisłego finału. 18 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się koncert galowy festiwalu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W festiwalu wzięło udział 78 prezentacji w różnych kategoriach. Ośrodek Kultury z Dukli był placówką, która jako jedyna zdobyła miejsca na podium w dwóch różnych kategoriach. Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" w składzie: Diana Dereniowska, Małgorzata Bałon, Sabina Zima, Alicja Albrycht, Katarzyna Wojtowicz zajął I miejsce w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła również II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Nagrodzone utwory wykonywane przez zespół to: "Najpiękniejsze imię" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz, "Piechotą do nieba" - autor nieznany. Utwór wykonywany przez Klaudię Dereniowską "Chciałeś zgromadzić" - autor nieznany i "Chcę podziękować" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz.
Więcej informacji można uzyskać u p. Małgorzaty Walaszczyk-Faryj z Ośrodka Kultury w Dukli tel. 0604 059 004.

  
2006-06-22

Nowa strona internetowa www.dukla.pl

Dnia 12 czerwca 2006 r. oddaliśmy do użytku nową stronę internetową. Pomimo dołożonych starań nie udało się nam jeszcze przenieść całej zawartości starej witryny, dlatego dla zainteresowanych udostępniliśmy ją pod adresem http://archiwum.dukla.pl.
2006-06-12

SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

"SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"
VIII PODKARPACKIE PREZENTACJE
REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH

24 czerwca 2006 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie zaprasza "Noc Świętojańską" do Dukli.
Jedyna Noc w swoim rodzaju - pachnąca jaśminem, akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa - pełna tajemnic,czarów i zabawy!

Regulamin i szczegóły »»»

2006-06-11

Protokół komisji konkursowej II GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Komisja w składzie: Halina Cycak-przewodnicząca, Tomasz Szczurek-członek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj-członek, po obejrzeniu 33 prezentacji w IV kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia

 • Kat. I
  • Miejsce I - Klaudia Wiśniewska - Równe
  • Miejsce II - Klaudia Dereniowska - Dukla
  • Miejsce III - Bartłomiej Bałon - Równe
 • Kat. II
  • Miejsce I - Bossekota Małgorzata - Wietrzno
  • MiejsceII - Irmina Haduch - Równe
  • MiejsceIII - Dawid Khan - Jaśliska
  • Wyróżnienie - Anna Kogut -Iwla
 • Kat. III
  • Miejsce I - Alicja Albrycht - Równe
  • Miejsce I - Diana Dereniowska - Dukla
  • Miejsce II - Anna Rygiel - Równe
  • Miejsce III - Iwona Dyląg - Jaśliska
  • Wyróżnienie - Dariusz Cichoń - Jaśliska
 • Kategoria zespół
  • Miejsce I - Gabriela Kurdyła i Kamil Winnicki - Jaśliska
  • Wyróżnienie - "EKO-DUCHY" - Iwla
2006-04-28

VIII GMINNY KONKURS TAŃCA DUKLA 2006

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w

VIII GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2006

Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

 • solista
 • para taneczna
 • zespół(3-8 osób)

Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny.
Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2006
Konkurs odbędzie się w sali kina "Promień" w dniu 25 kwietnia 2006
o godz 1000
Zapraszamy !!!

2006-04-20

Konkurs plastyczny "Jan Paweł II - Ojciec Wszystkich Narodów"

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt "Jan Paweł II- Ojciec Wszystkich Narodów". Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży spotkań Ojca Świetego Jana Pawła II z wyznawcami innych religii. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 kwietnia 2006 podczas "Przeglądu Piosenki Religijnej".

Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę w dowolnej technice plastycznej,
 • wielkość prac nie może być mniejsza niż format A3,
 • w konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006 i dokładnie opisane(nazwisko i imię, kategoria wiekowa, szkoła)

Uwaga! Prace zawierające sam portret Ojca Świętego nie będą brane pod uwagę

1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
I - od 7 do 10 lat
II - od 11 do 15 lat

2.Kryteria oceny;
- pomysł
- estetyka wykonania
- stopień trudności
- zgodność tematu pracy z tytułem konkursu
- ogólny wyraz artystyczny

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 3 maja 2006 o godz. 16.00 podczas uroczystego koncertu laureatów.

Istnieje możliwość przyznania nagród równorzędnych w zależności od poziomu prezentowanych prac.

2006-04-14

XIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DUKLA 2006

Regulamin:

 1. Kategorie wiekowe I - przedszkolaki
  II - klasy od I-III
  III - klasy IV-VI
  IV - gimnazjum
  V - młodzież szkół średnich i pracująca

 2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści i zespoły od 2-5 osób.

 3. Każdy wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania jednego utworu z dowolnie wybranym akompaniamentem.
  Uwaga! Utwory bez akompaniamentu nie będą brane pod uwagę.

 4. 4.Kryteria oceny: -muzykalność wykonawcy
  -warunki głosowe
  -dobór repertuaru
  -ogólny wyraz artystyczny

 5. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia

 6. Karty zgłoszenia należy przesłać do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006

 7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 kwietnia 2006 o godz. 9.30 w sali kina "PROMIEŃ"

 8. Wstępne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 po zakończeniu przesłuchań.

 9. Wręczenie nagród, dyplomów oraz prezentacja laureatów odbędzie się 3 maja na estradzie w rynku!
2006-04-12

PISANKA KRASZANKA MALOWANKA

Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza VII edycję konkursu na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, koszyk wielkanocny, stroik, palmę oraz inną rzecz, która kojarzy się ze Świętami Wielkiej Nocy.
Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

 • Pisanka,kraszanka,malowanka
 • Koszyk wielkanocny
 • Palma wielkanocna
 • Stroik wielkanocny
 • Inne (potrawa,serwetka, itp)

Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Dukla.
W kat. Pisanka i Palma Wielkanocna dodatowo punktowane będą prace wykonane tradycyjną techniką.
Prace należy składać w Ośrodku Kultury w Dukli od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2006 w holu kina "PROMIEŃ".
Ocena prac przez komisję konkursową odbędzie się 10 kwietnia 2006.
Wystawa konkursowa będzie trwała do dnia 13 kwietnia 2006.
Po odebranie prac należy zgłaszać się do dnia 19 kwietnia.
UWAGA!
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 3 maja na rynku w Dukli podczas koncertu laureatów Piosenki Religijnej. Początek godz. 1600
Serdecznie zapraszamy!!!

2006-04-05

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.