Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz.12:00 w sali multimedialnej Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1 XXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej z przeglądu dróg gminnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2011 (druk nr 130),
  • b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2011 (druk nr 131),
  • c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. (druk nr 132),
  • d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości : Chyrowa, Głojsce i Iwla (druk nr 133).
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
31 maja 2012 r./czwartek/ godz. 8.00
w sali Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-05-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.