Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Cergowej, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk nr 108 /,
  • b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla /druk nr 109 /,
  • c) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 110 /,
  • d) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok /druk nr 111 /,
  • e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 112/,
  • f) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.000,00 zł/druk nr 113/.
 7. Oświadczenia radnych, burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.


Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
25 stycznia 2012r. /środa/ godz. 8:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-01-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.