Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 6. Informacja z działalności OSP w Gminie Dukla za rok 2011.
 7. Informacja z działalności ŚDS w Cergowej za rok 2011.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 114/,
  • b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 115/,
  • c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 116/,
  • d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 117/,
  • e) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 118/,
  • f) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku" /druk nr 119/,
  • g) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla" - aktualizacja wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla" - aktualizacja na lata 2011-2014, z perspektywą na lata 2015-2018 /druk nr 120/,
  • h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 121/,
  • i) przystąpienia Gminy Dukla do projektu pilotażowego realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 /druk nr 122/,
  • j) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego /druk nr 123/,
  • k) k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 124/,
  • l) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 125/,
  • m) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dukla na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 126/.
 9. Oświadczenia radnych, burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.


Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
26 marca 2012 r./poniedziałek/ godz. 9:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2012-03-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.