Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie Burmistrza Dukli

Ogłoszenie Burmistrza Dukli o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, terenu miejscowości Iwla w gminie Dukla.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr XXI/129/12 przez Radę Miejską w Dukli z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowości Iwla, gmina Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenu pod " Eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża piaskowców cergowskich "Iwla" oraz na cele przemysłowe".

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz do prognozy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dukli, 38- 450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 111 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 7 lutego 2013 r.
Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: gmina@dukla.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Chyrowa, Głojsce i Iwla

Burmistrz Dukli
Marek Górak

2013-01-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.