Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla na rok 2010/2011.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) określenia wzoru formularza na podatek od nieruchomości /druk nr 77/,
  • b) określenia wzoru formularza na podatek rolny /druk nr 78/,
  • c) określenia wzoru formularza na podatek leśny /druk nr 79/,
  • d) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości /druk nr 80/,
  • e) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny /druk nr 81/,
  • f) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny /druk nr 82/,
  • g) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 83/,
  • h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 84/,
  • i) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 85/,
  • j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 86/,
  • k) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego/ druk nr 87/,
  • l) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 88/,
  • m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok /druk nr 89/,
  • n) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 90/,
  • o) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 91/,
  • p) zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 92/,
  • q) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe / druk nr 93/,
  • r) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych /druk nr 94/,
  • s) przystąpienia do likwidacji aglomeracji Tylawa o RLM powyżej 2000 /druk nr 95/,
  • t) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 / druk nr 96/,
  • u) uchwalenia statutu Gminy Dukla /druk nr 97/,
  • v) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli /druk nr 98/,
  • w) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli /druk nr 99/,
  • x) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 100/,
  • y) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 101/.
 8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 25 listopada 2011 r./piątek/ godz. 9:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-11-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.