Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Absolutorium dla Burmistrza Dukli


Najważniejszym punktem pięćdziesiątej drugiej Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Dukli, która odbyła się 18 maja 2018 r. było głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

W sesji absolutoryjnej, oprócz radnych i włodarzy gminy, uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych, a także zaproszeni goście.

Odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, nie znalazła żadnych uchybień w tym zakresie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając, że na sukces pracują także pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, radni, sołtysi oraz osoby zaangażowane w życie kulturalne i społeczne Gminy.

Omówienie wykonania budżetu 2017 roku

Zaplanowane na 2017 r. dochody w kwocie 66.581.234,26 zł wykonane zostały w wysokości 65.667.031,69 zł, co stanowi 98,63% zakładanego planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.398.914,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 67.548.281,50 zł, co stanowi 93,30% zakładanego planu.

Zakładany wynik budżetu 2017 r. jako deficyt w wysokości 5.817.680,40 zł, zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1.881.249,81 zł.

Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 6.297.981,83 zł, zaciągnięto w wysokości 4.601.911,00 zł.

Zadłużenie Gminy Dukla na koniec 2017 roku wyniosło 14.748.033,92 zł, co stanowi 22,46% wykonanych dochodów.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.691.070,83 zł, co stanowi 2,57% wykonanych dochodów.

Zrealizowano  wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 415.224,46 zł.

W 2017 r. realizowane były następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz programu Interregg:

a) Projekt „Przez górkę do sąsiada” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 156.602,09 zł, z tego środki pomocowe w kwocie 129.529,83 zł. Projekt zakończono w 2018 r.

b) Projekt „Otwarcie ścieżki historyczno – przyrodniczej Tam gdzie chadzali wojowie”. Wydatkowano środki w wysokości 12.900,00 zł, z tego kwota ze środków pomocowych 12.800,00 zł. Projekt zakończono.

c) Projekt partnerski „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” - wydatkowano kwotę 28.706,98 zł. Projekt zakończono.

d) Projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano środki w wysokości 321,78 zł, z tego kwota ze środków Unii Europejskiej – 642.604,81 zł. Projekt zakończono i rozliczono.

e) Projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano kwotę 1.379.482,17 zł, z tego kwota z budżetu Unii Europejskiej 1.099.345,92 zł. Projekt został zakończony.

f) Projekt „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce” – dofinansowanie 44,43%. Wydatkowano kwotę 2.177.899,83 zł, z tego kwota ze środków Unii Europejskiej 878.431,76 zł. Projekt zakończono.

g) Projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe GOK, GPP, GBP w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola” – dofinansowanie 48,79%. Wydatkowano kwotę 1.753.703,47 zł, z tego środki Unii Europejskiej 499.312,91 zł. Projekt zakończono.

h) Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli” – dofinansowanie 100%. Wydatkowano ogółem kwotę 199.012,54 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 161.993,35 zł, budżetu Państwa – 19.058,02 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r..

i) Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 379.311,32 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 321.899,25 zł, budżetu Państwa – 18.935,83 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.

j) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 729.165,63 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 652.416,21 zł, budżetu Państwa – 76.749,42 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.

k) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 494.119,81 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 417.100,73 zł, budżetu Państwa – 43.224,54 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.

Ogółem na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych wydatkowano kwotę 8.106.225,62 zł, z tego:

- środki pomocowe – 4.815.434,77 zł,

- środki budżetu Państwa – 157.967,81 zł,

- środki budżetu Gminy Dukla – 3.132.823,04 zł.


Pozyskano również środki w ramach programu Erasmus+ „Ze słowem mi do twarzy”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Równem. Dofinansowanie to prawie 30.000,00 EURO. Projekt przewidziany jest na dwa lata (01.09.2017-31.08.2019) i zakłada współpracę czterech szkół z: Polski (Szkoła Podstawowa, Równe), Rumunii (Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timișoara), Węgier (Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel de Góngora, Tabernas). Zadaniem głównym realizowanym przez uczniów jest napisanie w języku angielskim scenariusza do filmu na podstawie wybranej legendy oraz nakręcenie i montaż filmu pt. „Magia Legend” (The Magic of Legends), składającego się z czterech części (każda w innym kraju). Zaplanowane działania niewątpliwie wpłyną na podniesienie atrakcyjności programu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystanie ICT do nauki języka angielskiego w środowisku międzynarodowym.

Ponadto w 2017 roku realizowanych było szereg innych zadań, zarówno remontowych, jak i inwestycyjnych m.in. w zakresie:

  • gospodarki wodno – ściekowej - 1.564.676,93 zł, w tym 1.141.024,58 zł współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m.Sulistrowa
  • infrastruktury drogowej - 1.816.828,37 zł, w tym dotacja dla Powiatu ( most w Zawadce Rymanowskiej - 150.000,00 zł
  • budowy oświetlenia – 618.254,65 zł,
  • gospodarki mieszkaniowej – 134.116,94 zł,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 229.939,03, w tym inwestycje i remonty domów ludowych – 47.083,03 zł, dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w budynku DL do potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem” – 41.670,00 zł, dotacja dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich na zadanie „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” - 141.186,00 zł.
  • kultury fizycznej i sportu – 159.567,50 zł.

Jolanta Bik

2018-05-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.