Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  
      ZAWIADOMIENIE
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /
          z w o ł u j ę
na dzień 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.   
 Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2016 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego w Dukli lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 248),
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 249),
  3. przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli poprzez przeniesienie jego siedziby (druk nr 250).
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.
 Proszę o wzięcie udziału w sesji.

posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Spraw Obywatelskich
24 marca 2017 r. (piątek) godz. 15 30 / pokój nr 211
Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
2017-03-17
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.