Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

954,9 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia w gminie Dukla

Baner

 

Baner
Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 - 30.06.2018


Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

Projekt kierowany jest do 4 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla, które w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku uzyskały ze sprawdzianu wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4. Projekt zakłada wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Projekt zakłada komplementarność wsparcia nauczycieli i uczniów, w którym zaplanowano stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 392 uczniów i 48 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jasionce, Łękach Dukielskich, Równym i Tylawie w obszarach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej ( TIK ), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie: 392 osoby,

2) Nauczyciele: 48 osób

Zadania:

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic w obszarze matematyki, przyrody i języka angielskiego.

2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obszarze matematyki, informatyki i języka angielskiego.

3. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

4. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

6. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno - emocjonalnych uczniów.

7. Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jolanta Bik
Skarbnik Gminy Dukla
2017-03-07
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.