Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Mieszkańcy wyrazili sprzeciw…

W dniach od 1 do 20 grudnia br. trwały konsultacje dotyczące przyłączenia miejscowości Nadole do miasta Dukla. Rozpoczęcie procedury było reakcją na wniosek mieszkańców Nadola zgłoszony podczas zebrania wiejskiego jesienią 2015 r. Wobec złożonego postulatu, Rada Miejska w Dukli uchwałą z dnia 28 kwietnia 2016 r. postanowiła o przeprowadzeniu w tym zakresie obligatoryjnych konsultacji. Zgodnie z treścią art. 4a ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym zostały one ograniczone do mieszkańców jednostek pomocniczych gminy objętych proponowaną zmianą. Podjęta uchwała obligowała Burmistrza Dukli do wydania zarządzenia w sprawie określenia terminu i zasad przeprowadzenia konsultacji, składu osobowego komisji oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji.

W ustawie o samorządzie gminnym określone zostały kryteria, które powinny zostać wzięte pod uwagę w przypadku nowego ustalenia granic miasta. W tym przypadku wskazuje ona na konieczność uwzględnienia infrastruktury społecznej i technicznej oraz układu urbanistycznego i charakteru zabudowy.

Przypominam, że ustawodawca w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przyznał wyłącznie Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia kompetencje w zakresie m.in. ustalania granic miasta. Omawiane rozporządzenie może być wydawane z urzędu przez Radę Ministrów jako strażnika interesu publicznego, na którym ciąży obowiązek racjonalnego kształtowania podziału terytorialnego lub na wniosek rady gminy. Aby jednak doszło do wydania stosownego aktu musi zostać spełniony szereg czynności. Zgodnie z przepisami prawa, rada gminy, która zdecyduje się na podjęcie inicjatywy powinna podjąć uchwałę zawierającą opinię odnośnie woli zmiany granic miasta wraz z wynikami przeprowadzonych wcześniej konsultacji z mieszkańcami oraz do 31 marca złożyć wniosek wraz ze stosownymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi jego zasadność do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Wojewoda nie później aniżeli w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku powinien przekazać go ministrowi wraz ze swoją opinią. Ostatnim etapem byłoby rozpatrzenie przedłożonego wniosku przez Radę Ministrów i rozstrzygnięcie o sprawie w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Wszelkie zmiany w tym zakresie następują z dniem 1 stycznia.

Komisja w dniu 22 grudnia br. ustaliła wyniki konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla. W trakcie trwania procedury opinię swoją wyraziło  237 mieszkańców, w tym 21 mieszkańców Dukli oraz 216 mieszkańców Nadola. Za przyłączeniem Nadola do Dukli było 26 mieszkańców, zmianie granic sprzeciwiło się natomiast 206 mieszkańców. Wstrzymało się od głosu 4 osoby.

Szczegółowe wyniki konsultacji zostały zawarte w protokole z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dukli.

                                                                                                         

2017-12-22
Natalia Belcik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.