Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506)

z w o ł u j ę

na dzień 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli X sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli poprzez przeniesienie jego innej lokalizacji (druk nr 57),

  b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok w 2019 roku (druk nr 58),

  c) zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. narealizację projektu pn. „Sprzęt – dobre wsparcie” w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (druk nr 59),

  d) zatwierdzenia realizacji projektu pn” „Sprzęt – dobre wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (druk nr 60),

  e) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 61)

  f) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 62)

  g) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 63)

  h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2019 (druk nr 64)

  i) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 65),

  j) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 (druk nr 66),

  k) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (druk nr 67),

  l) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad prawa własności działek gruntowych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonych w Tylawie (druk nr 68).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji

6  czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 8.00  pokój nr 211

                                                                                 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-05-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.