Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713)

 z w o ł u j ę

 na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

        

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2020 rok.
 5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2020 rok.
 6. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie 5 terenów obejmującej poszerzenie terenu eksploatacji surowców skalnych oraz aktualizację granic udokumentowanych złóż surowców mineralnych oraz obszarów i terenów górniczych w obszarze nr 1; wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w obszarze nr 2; wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze nr 3; wyznaczenie terenu usług turystyki i rekreacji w obszarze nr 4; dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń sportu i rekreacji w ramach terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonego na rysunku studium symbolem 4.10MN/U w obszarze nr 5 (druk nr 242),

  b) wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowane na nich dodatkowe jezdnie, które staną się drogami publicznymi gminnymi,  w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km" (druk nr 243),

  c) wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi,  w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Dukla (bez węzła) do Barwinka (Granicy Państwa) dł. ok. 18,2 km" (druk nr 244),

  d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dukla (druk nr 245),

  e) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dukla na lata 2021-2026 (druk nr 246),

  f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2021 (druk nr 247),

  g) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych ( druk nr 248),

  h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 249),

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030 (druk nr 250),

  j) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dukli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 251),

  k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2021 ( druk nr 252)

  l) uznania petycji za niezasługującą na uznanie (druk nr 253,

  m) zmian w uchwale własnej dotyczącej ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli ( druk nr 254).
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

25 lutego 2021 r. (czwartek) godz. 8.00  sala konferencyjna nr 304

                          

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-02-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.