Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

na dzień 14 września 2021 r. (wtorek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
 5. Informacja na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dukla.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” (druk nr 288),
  b) uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 2021-2023” (druk nr 289),
  c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dukla na lata 2021-2029 (druk nr 290),
  d) uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie (druk nr 291),
  e) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie (druk nr 292),
  f) wystąpienia o przekazanie na mienie komunalne Gminy Dukla działek położonych w Zyndranowej (druk nr 293),
  g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dukli, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 294),
  h) wyrażenia zgody na zbycie w formie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla, obejmującej działkę nr 6/298 o pow.1,7250 ha, położonej w Dukli (druk nr 295),
  i) wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Dukli (druk nr 296)
  j) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania niektórych należności wynikających z umów handlowych (druk nr 297),
  k) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D (druk nr 298),
  l) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku (druk nr 299),
  m) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku (druk nr 300),
  n) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 301),
  o) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030 (druk nr 302).
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
14 września 2021 r. (wtorek) godz.8.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

 

2021-09-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.