Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie 5 terenów obejmującej poszerzenie terenu eksploatacji górniczej surowców skalnych oraz aktualizację granic udokumentowanych złóż surowców mineralnych oraz obszarów i terenów górniczych w obszarze nr 1; wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w obszarze nr 2; wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze nr 3; wyznaczenie terenu usług turystyki i rekreacji w obszarze nr 4; dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń sportu i rekreacji w ramach terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonego na rysunku studium symbolem 4.10MN/U w obszarze nr 5 (druk nr 304),
  • b) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 (druk nr 305)
  • c) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 (druk nr 306),
  • d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (druk nr 307).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 28 września 2021 r. (wtorek) godz.15.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-09-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.