Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Budżet Gminy Dukla na 2019 rok

Dukielscy Radni na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2018 roku przyjęli Budżet Gminy Dukla na 2019 rok. W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 8 radnych, przeciw 6 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

DOCHODY

Dochody budżetu określono na kwotę 61.547.991,69 zł.

W tej kwocie ujęto:

 • dochody bieżące – 61.342.991,69 zł, w tym dochody pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 972.577,09 zł
 • dochody majątkowe – 205.000,00 zł, w tym dochody pochodzące ze sprzedaży majątku – 205.000,00 zł.

Przewidywane dochody w poszczególnych działach to m.in.:

 • Rolnictwo – 28.000,00 zł, z czego ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 zł oraz z czynszu dzierżawnego kanalizacji sanitarnej przez GKiM Sp. z o.o. – 23.000,00 zł,
 • Leśnictwo – 100.000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna,
 • Gospodarka mieszkaniowa – 306.400,00 zł – najem i dzierżawa majątku i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 206.400,00 zł, sprzedaż działek budowalnych – 100.000,00 zł,
 • Działalność usługowa – 60.000,00 zł – opłaty za usługi cmentarne,
 • Administracja publiczna, obrona narodowa oraz urzędy naczelnych organów władzy państwowej– 107.151,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – 14.977.000,00 zł – obejmują m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej,
 • Subwencje z budżetu państwa – 23.260.934,00 zł – część oświatowej subwencji ogólnej, część wyrównawczej subwencji ogólnej, część równoważącej subwencji ogólnej,
 • Oświata i wychowanie – 810.570,85 zł, w tym m.in. dochody stołówki szkolnej i przedszkolnej – 560.000,00 zł, dofinansowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” – 166.541,25 zł.
 • Pomoc społeczna – 2.867.911,79 zł – dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 747.990,00 zł, dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.748.710,00 zł, dochody z tytułu odpłatności rodzin za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 15.850,00 zł, dochody własne – 32.500,00 zł, dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” – 322.861,79 zł,
 • Rodzina – 17.017.883,05 zł – dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne/, dofinansowanie projektu „Gminny Żłobek w Dukli” – 312.833,05 zł.
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.570.000,00 zł – dochody związane z gospodarką odpadami – 1.560.000,00 zł, dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 194.341,00 zł – dochody z najmu pomieszczeń w budynkach domów ludowych wraz z mediami, dofinansowanie projektu „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” – 170.341,00 zł.
 • Kultura fizyczna – 167.800,00 zł – zaplanowana kwota stanowi dochody MOSiR Dukla z tytułu świadczonych usług oraz opłaty za trwały zarząd.


WYDATKI

Wydatki budżetu określono na kwotę 64.947.991,69 zł.

W tej kwocie ujęto:

 • wydatki bieżące – 59.702.903,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.196.893,07 zł
 • wydatki majątkowe – 5.245.088,08 zł.

 Przewidywane wydatki w poszczególnych działach to m.in.:

 • Rolnictwo – 1.051.000,00 zł – zaplanowano m.in. wydatki na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącza wodociągowe – 30.000,00 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap II projekty budowlane odcinków kanalizacji i wodociągów na wsi, bieżące remonty, ekspertyzy, opracowania i analizy dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej,
 • Leśnictwo – 102.000,00 zł – wydatki na prace związane z pozyskaniem drewna, sadzeniem lasu oraz przy pomnikach przyrody,
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 81.000,00 zł – dopłata do 1 m3 wody dla odbiorców z Dukli, Mszany i Zawadki Rymanowskiej,
 • Handel – 108.000,00 zł – wydatki związane z poborem opłaty targowej oraz administrowaniem placem targowym,
 • Transport i łączność – 1.488.063,77 zł – planowane są wydatki w szczególności na: odśnieżanie dróg gminnych, zakupy materiałów do remontu dróg, usługi transportowe, remonty cząstkowe dróg, przeglądy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych, dostawę usług internetowych w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”,
 • Turystyka – 46.800,00 zł – odnawianie, znakowanie, tworzenie szlaków turystycznych,
 • Gospodarka mieszkaniowa – 271.300,00 zł – bieżące utrzymanie zasobów, koszty geodezyjne, zakupy nieruchomości,
 • Działalność usługowa – 298.000,00 zł – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000,00 zł, zmiana i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 85.000,00 zł , cmentarze – 183.000,00 zł,
 • Informatyka – 1.100,00 zł – zapewnienie trwałości projektu „PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”,
 • Administracja publiczna – 6.095.788,28 zł,
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.009,00 zł – aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 550.637,79 zł – utrzymanie straży pożarnych, wydatki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z obroną narodową,
 • Obsługa długu publicznego – 410.000,00 zł – obsługa oraz odsetki od kredytów i pożyczek,
 • Rezerwy – 662.000,00 zł,
 • Oświata i wychowanie – 22.815.862,38 zł,
 • Ochrona zdrowia – 205.400,00 zł – wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Pomoc społeczna – 4.828.131,79 zł,
 • Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.047.490,00 zł – prowadzenie świetlic szkolnych – 923.990,00 zł, stypendia socjalne – udział gminy – 120.000,00 zł, dokształcanie – 3.500,00 zł,
 • Rodzina – 17.373.313,05 zł,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3.855.699,60 zł,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.503.092,03 zł,
 • Kultura fizyczna – 1.145.304,00 zł.


Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 3.400.000,00 zł.

 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą kwotę wydatków stanowią te, związane z prowadzeniem zadań oświatowych w gminie. Jest to ponad 35,00% wszystkich wydatków. W 2019 roku na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano 23.863.352,38 zł.

W ogólnej kwocie 23.863.352,38 zł przewidziane są m.in. wydatki z podziałem na:

 • prowadzenie szkół podstawowych – 14.667.551,13 zł,
 • prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 739.590,00 zł,
 • prowadzenie przedszkoli – 2.195.100,00 zł,
 • prowadzenie gimnazjów – 1.167.430,00 zł,
 • prowadzenie liceum – 675.350,00 zł,
 • dokształcanie nauczycieli – 96.200,00 zł,
 • prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.470.850,00 zł,
 • dowożenie uczniów do szkół – 314.500,00 zł,
 • pozostała działalność – 650.311,25 zł, w tym wydatki w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” – 175.541,25 zł,
 • dotacja dla niepublicznego przedszkola „Wiatraczek” – 190.000,00 zł.


POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej udzielają pomocy rodzinom oraz osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, często są bezradne i same nie potrafią poradzić sobie z trudną rzeczywistością. Na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny przeznaczono kwotę 22.201.444,84 zł, w tym dotacje z budżetu państwa to kwota 19.025.400,00 zł, pozostała kwota to środki z budżetu gminy.

Na te wydatki składają się m.in.:

 • koszty związane z pobytem w domach pomocy społecznej ( korzysta 15 mieszkańców Gminy dukla ) – 400.000,00 zł,
 • ośrodki wsparcia ( funkcjonowanie ŚDS ) – 713.990,00 zł,
 • zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ) – 13.000,00 zł,
 • zasiłki okresowe, celowe, stałe – 1.585.100,00 zł,
 • dodatki mieszkaniowe – 90.000,00 zł,
 • funkcjonowanie MOPS – 989.580,00 zł,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze ( objętych 65 osób )– 407.000,00 zł,
 • dożywanie dzieci – 200.000,00 zł,
 • świadczenie wychowawcze 500+ - 9.927.400,00 zł,
 • świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 6.237.200,00 zł,
 • wspieranie rodziny ( w tym koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ) – 423.380,00 zł,
 • funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 700.833,05 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej – 387.083,05 zł,
 • rodziny zastępcze ( wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ) – 30.000,00 zł,
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze ( dopłata Gminy do kosztów pobytu dzieci w domach dziecka ) – 13.000,00 zł,
 • pozostała działalność (prace społecznie użyteczne ) –15.000,00 zł,
 • funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora ( finansowane ze środków Unii Europejskiej ) – 365.461,79 zł


 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostanie wydana kwota 3.855.699,60 zł. Na te kwotę składają się m.in. wydatki na takie zadania jak:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód – 541.000,00 zł, w tym dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków – 490.000,00 zł,
 • gospodarka odpadami – 1.560.000,00 zł,
 • wydatki na rekultywacje składowiska odpadów – 500.000,00 zł,
 • oczyszczanie miast i wsi – 180.000,00 zł, w tym zimowe utrzymanie placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,
 • utrzymanie zieleni na terenie gminy– 144.000,00 zł,
 • likwidacja azbestu z terenu gminy – 9.000,00 zł,
 • oświetlenie ulic, placów i dróg – 684.699,60 zł, w tym konserwacja oświetlenia i energia elektryczna – 420.000,00 zł, budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz projekty budowlane nowych instalacji – 264.699,60 zł,
 • utrzymanie szalet miejskich, utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 71.000,00 zł.


 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w budżecie zabezpieczono kwotę 6.095.788,28 zł. Kwota ta obejmuje m.in. zadania zlecone do realizacji przez Wojewodę – 186.050,00 zł ( zadania te nie są w całości finansowane z budżetu Wojewody, brakujące środki zabezpieczane są w ramach środków własnych ), funkcjonowanie Rady Miejskiej – 182.500,00 zł, składki członkowskie, wydatki na promocję gminy – 141.700,00 zł, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę placówek oświatowych – 687.200,00 zł, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy.

KULTURA ORAZ SPORT

W uchwale budżetowej na 2019 rok przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury kwotę 2.503.092,03 , natomiast na sport kwotę 1.145.304,00 zł. Na wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowej składają się m.in.:

 • funkcjonowanie Ośrodka Kultury – 600.000,00 zł,
 • wydatki związane z funkcjonowanie i utrzymaniem domów ludowych – 364.141,76 zł,
 • funkcjonowanie Biblioteki Publicznej – 250.000,00 zł,
 • dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 60.000,00 zł,
 • dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków – 60.000,00 zł,
 • wydatki związane z pracami konserwatorskimi zabytków – 35.000,00 zł,
 • wydatki związane z realizacją projektu „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” – 267.705,85 zł,
 • funkcjonowanie i utrzymanie MOSiR – 1.064.304,00 zł,
 • dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Dukla – 80.000,00 zł.


 Dochody

Rolnictwo 0,05% 28 000,00
Leśnictwo 0,16% 100 000,00
Handel 0,13% 80 000,00
Obrona narodowa 0,00% 1 500,00
Gospodarka mieszkaniowa 0,50% 306 400,00
Działalnośc usługowa 0,10% 60 000,00
Administracja publiczna 0,17% 102 642,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 0,00% 3 009,00
Dochody od osób fizycznych i prawnych 24,33% 14 977 000,00
Subwencje  37,79% 23 260 934,00
Oświata i wychowanie 1,32% 810 570,85
Pomoc społeczna 4,66% 2 867 911,79
Rodzina 27,65% 17 017 883,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,55% 1 570 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,32% 194 341,00
Kultura fizyczna 0,27% 167 800,00
  100,00%

61 547 991,69


Wydatki

Rolnictwo 1,62% 1 051 000,00
Leśnictwo 0,16% 102 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę 0,13% 86 000,00
Handel 0,17% 108 000,00
Transport i łączność 2,29% 1 488 063,77
Turystyka 0,07% 46 800,00
Gospodarka mieszkaniowa 0,42% 271 300,00
Działalnośc usługowa 0,46% 298 000,00
Informatyka 0,00% 1 100,00
Administracja publiczna 9,39% 6 095 788,28
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 0,00% 3 009,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,85% 550 637,79
Obsługa długu publicznego 0,63% 410 000,00
Rezerwy 1,02% 662 000,00
Oświata i wychowanie 35,13% 22 815 862,38
Ochrona zdrowia 0,32% 205 400,00
Pomoc społeczna 7,43% 4 828 131,79
Edykacyjna opieka wychowawcza 1,61% 1 047 490,00
Rodzina 26,75% 17 373 313,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,94% 3 855 699,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,85% 2 503 092,03
Kultura fizyczna 1,76% 1 145 304,00
  100,00% 64 947 991,69

2019-02-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.