Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Awans dla nauczycieli


29 listopada 2022 roku  odbył się egzamin dla nauczycieli na  stopień  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:

  1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
  2. odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
  3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nieobecności w pracy nauczyciela trwające dłużej niż miesiąc powodują, że staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.  Dlatego występują dwa terminy tj.  do 30 czerwca lub do 31 października danego roku kiedy nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z niezbędną dokumentacją określoną w rozporządzeniu w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  W drugim terminie do egzaminu  przystąpiło dwie nauczycielki z placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla:

  • Anna Jaracz-Noga – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli;
  • Paulina Domaradzka – nauczycielka posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym tzw. nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej w Dukli.

Awansowanie nauczycielek było konsekwencją pomyślnie rozstrzygniętych postępowań egzaminacyjnych. W środę, 14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Dukli po raz drugi w tym roku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Tej wyjątkowej okoliczności towarzyszyło również złożenie przez nauczycielki uroczystego ślubowania, będącego zapewnieniem z ich strony rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Burmistrz Dukli Pan Andrzej Bytnar wręczając nauczycielkom akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przekazał również gratulacje i słowa uznania, oraz podziękował za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą. Złożył również serdeczne życzenia w realizacji dalszych planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela.

Dołączając się do życzeń gratuluję zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Otrzymany dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. Życzę dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy nauczycielom za niełatwą i wymagającą wielu poświęceń pracę.

Danuta Szczurek – Dyrektor ZOPO

2022-12-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.