Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40)

z w o ł u j ę

na 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 5. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2022 rok.
 6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukla za 2022 rok
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Dukla”(druk nr 469),
  b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2023” (druk nr 470),
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Smerecznem, stanowiącej własność i wchodzącej w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 471),
  d) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Tylawie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ( druk nr 472),
  e) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla ( druk nr 473),
  f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł (druk nr 474),
  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 475),
  h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 476),
  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 (druk nr 477).
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
16 marca 2023 r. (czwartek) godz.8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-03-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.