Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40)

z w o ł u j ę

na dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz.10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2022 rok.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 ( druk nr 480),
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 24 przy Trakcie Węgierskim nr 13 w Dukli (druk nr 481),
  c) ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (druk nr 482),
  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 483).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.
  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
27 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 8.00
sala konferencyjna nr 304

  

                                                                                           Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-04-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.