Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dofinansowanie do budowy studni głębinowej

Burmistrz Dukli realizując uchwałę Nr LXVIII/465/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 marca 2023 r. zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconej głębinowej na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w w/w uchwale według kolejności ich składania, do wyczerpania środków określonych
w budżecie Gminy Dukla.

 

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w  Urzędzie Miejskim w Dukli w dniach i godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres siedziby urzędu.

 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

Musi być złożony na wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Dukla stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu uchwały Nr LXVIII/465/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 marca 2023 r. wraz z oświadczeniem wnioskodawcy
o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

 

Rozliczenie przyznanej dotacji zostanie dokonane po wybudowaniu i uruchomieniu studni, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania oraz złożeniu stosownych dokumentów rozliczenia końcowego tj.:

Złożeniu wniosku o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie do kosztów inwestycji budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w Gminie Dukla stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu  uchwały Nr LXVIII/465/23 Rady Miejskiej
w Dukli z dnia 16 marca 2023 r. wraz z dokumentami: faktury, rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizacje przedsięwzięcia, protokół odbioru końcowego w wykonawcą, oświadczenie o głębokości wywierconej studni.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Monika Trybus – Wydział Administracyjny i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Dukli, pok. nr 102, tel. 13 4329171

 

W przypadku szczególnego korzystania z wód tj. gdy głębokość studni jest większa niż 30m lub/i średnioroczny pobór wody przekracza 5m3/dobę - wymagane jest pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne uzyskane od właściwego organu tj. Wód Polskich.

 

UCHWAŁA NR LXVIII/465/23 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla  

wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

wniosek o udzielenie dotacji (docx)

wniosek o wypłatę dotacji (PDF)

wniosek o wypłatę dotacji (docx)

oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem (PDF)

oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem (docx)

klauzula informacyjna (PDF)

klauzula informacyjna (docx)

2023-04-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.