Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 26 lipca 2023 r. (środa) o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2022 rok.
 5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Wietrznie (druk nr 504),
  b) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu
  niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych (druk nr 505),
  c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych oraz określenia warunków zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 506),
  d) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników (druk nr 507),
  e) zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 508),
  f) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia Gminnego Żłobka w Dukli (druk nr 509),
  g) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dukli, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat ( druk nr 510),
  h) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków , położonym na terenie Gminy Dukla (druk nr 511),
  i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 512).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.
  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
26 lipca 2023 r. (środa) godz. 8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-07-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.