Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r., poz. 1079) Gmina Dukla Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027;
Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dukla poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego celem doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Dukla zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Projekt będzie realizowany  w latach 2024 - 2025.

Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu;

- informowania opinii publicznej o realizacji projektu;

- współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy specjalistycznego wyposażenia;

- współpracy z dostawcą wyposażenia;

- uczestnictwa w odbiorze wyposażenia i prawidłowej jego eksploatacji.

Do udziału w projekcie w roli Partnera zostaną dopuszczone podmioty, które spełniają następujące wymagania:

1) jednostka OSP z terenu Gminy Dukla, wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,

2) posiadająca doświadczenie w likwidacji szkód i zagrożeń, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

3) dysponująca zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty należy składać w oparciu o Regulamin naboru Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania. Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Dukla  www.dukla.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Regulamin naboru Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych

zal. nr 1 do Regulaminu Wzor oferty

zal. nr 2 do regulaminiu - Informacja dot. stanu technicznego wyposazenia jednostki

zal. nr 3 do regulaminu - Informacja dot. udzialu jednostki w dzialaniach edukacyjnych

zal. nr 4 do regulaminu - Informacja na temat liczny akcji ratowniczych w ciagu roku

zal. nr 5 do regulaminiu - oswiadczenie o liczbie ochotnikow

zal. nr 6 do regulaminu - Informacje o dysponowaniu nieruchomosciami

 

2023-08-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.