Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami

z w o ł u j ę

na dzień 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Raport o stanie Gminy Dukla za 2021 rok
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dukla za 2021 rok,
  b) debata nad raportem o stanie Gminy Dukla za 2021 rok,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli wotum zaufania (druk nr 385).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2021 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2021 rok i informacji o stanie mienia Gminy Dukla.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 386).
 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2021 (druk 387).
 12. Oświadczenia i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-06-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.