Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami

z w o ł u j ę

na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz.16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka – 2 ( druk nr 389),
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa (druk nr 390),
  c) zaciągnięcia zobowiązania na lata 2023 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:„Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska(druk nr 391),
  d) uchwalenia zmian Statutu Gminy Dukla (druk nr 392),
  e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 393),
  f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 394).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji
29 czerwca 2022 r. (środa) godz.15.00
sala konferencyjna nr 304

 

                                                                                  Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-06-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.