Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LV sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559

z w o ł u j ę

na dzień 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o. o za 2021 rok.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2021 rok.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 369),
  b) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dukla na lata 2022-2025(druk nr 370),
  c) przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla (druk nr 371),
  d) zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2022 (druk nr 372),
  e) ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Dukli ( druk nr 373),
  f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł (druk nr 374),
  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 375),
  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2036 (druk nr 376),
  i) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2022/2023 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych (druk nr 377),
  j) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn.; „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla z domu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie oraz z Ośrodka do domu samochodem specjalistycznym w roku 2023” (druk nr 378),
  k) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na lata 2023-2032 z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszu z tytułu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo Dukla stanowiących własność Skarbu Państwa a Gmina Dukla (druk nr 379).
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji                                                
30 maja 2022 r. (poniedziałek ) godz.9.00
sala konferencyjna nr 304                                                       

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-05-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.