Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dukla na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 396),
  b)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 397).
  c)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych (metalu, tworzyw sztucznych, papieru, szkła) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla” (druk nr 398),
  d)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla” (druk nr 399),
  e)    zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ( druk nr 400),
  f)    zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” (druk nr 401).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
25 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz.14.00
sala konferencyjna nr 304

                                                                                   Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-08-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.