Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz.12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu (druk nr 342),
  b) ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dukla oraz określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów (druk nr 343),
  c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 344),
  d) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ( druk nr 345),
  e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2022” (druk nr 346),
  f) zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (druk nr 347),
  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 348),
  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2036 (druk nr 349).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji
24 lutego 2022 r. (czwartek) godz.8.00
sala konferencyjna nr 304

                                                                                              Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-02-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.