Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek
  organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania
  oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 409),
  b) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina (druk nr 410).
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 411),
  d) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 412),
  e) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na rok 2023 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania polegającego na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka - 2 (druk nr 413),
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 414),
  g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2023 roku (druk nr 415),
  h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  ponad budżet 2022 roku (druk nr 416),
  i) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 417),
  j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet Gminy Dukla 2022 roku, na zadanie  przebudowy nawierzchni placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowę dojazdów do placu od strony ulicy 3-go Maja i ulicy Cergowskiej, przebudowę skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski i ulicy Cergowskiej oraz wymianie oświetlenia ulicznego na działkach 69, 89/2, 90, 91, 154, 159, 164/1, 164/2, i 165  w Dukli, w ramach programu Rewitalizacji Rynku w Dukli  w 2023 roku ( druk nr 418),
  k) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 419),
  l) odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych (druk nr 420),
  m) zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 421),
  n) utworzenia Związku Międzygminnego Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki (druk nr 422),
  o) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki (druk nr 423),
  p) uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych  podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (druk nr 424),
  q) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 425),
  r) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 426),
  s) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 427),
  t) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 428).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 24 października 2022 r. (poniedziałek) godz.8.00 sala konferencyjna nr 304


Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-10-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.