Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Osoby fizyczne i inne podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym w związku z wojną w Polsce mogą już ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Komu przysługuje świadczenie?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP).
Świadczenie przysługuje na wniosek tego podmiotu.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

 

Na jaki okres przysługuje świadczenie?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia również za czas przypadający przed wejściem w życie rozporządzenia jednak nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 r.

W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli w godzinach pracy ośrodka
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP (wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli , ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek do pobrania.

2022-03-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.