Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami)

 z w o ł u j ę

 na dzień 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

         Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 5. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przeniesienia innej lokalizacji Przedszkola Gminnego w Dukli (druk nr 255),
  b) obniżenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Głojscach obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami (druk nr 256),
  c) uznania petycji za niezasługującą na uznanie (druk nr 257),
  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok ( druk nr 258).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

 wspólne posiedzenie Komisji
30 marca 2021 r. (wtorek) godz. 8.00  sala konferencyjna nr 304

2021-03-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.