Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska (druk nr 277),
  • b) zmiany uchwały własnej dotyczącej "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dukla(druk nr 278),
  • c) zmiany uchwały własnej dotyczącej uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących w granicach administracyjnych Gminy Dukla” (druk nr 279),
  • d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 280),
  • e) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla” (druk nr 281)
  • f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dukla na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 282),
  • g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 283),
  • h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2021 (druk nr 284),
  • i) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2022 (druk nr 285),
  • j) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2022 (druk nr 286).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

    Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 8.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-06-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.