Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

na dzień 29 października 2021 r. (piątek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji
  Turystycznej za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno-3 (druk nr 309),
  b) uchwalenia rocznego " Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" (druk nr 310),
  c) zmian uchwały własnej dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 311),
  d) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 312),
  e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku, na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i dojazdowych, wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2022 roku” (druk nr 313),
  f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku (druk nr 314),
  g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku (druk nr 315),
  h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 316),
  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030 (druk nr 317).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
29 października 2021 r. (piątek) godz.8.00
sala konferencyjna nr 304

                                                                                              Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-10-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.