Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłaszenie naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (www.bip.dukla.pl) w dniu 6 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)



Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór na stanowisko
referenta d/s księgowości budżetowej

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Dukla ul. Trakt Węgierski 11
Wymiar: pełny etat
Umowa: okres próbny 3 miesiące

Kandydatem na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej może być osoba, która posiada:

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne: magisterskie lub uzupełniające magisterskie lub podyplomowe,
2) co najmniej 2 letni staż pracy,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5) znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
6) znajomość programów WORD, EXEL.

2. Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B,
2) dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
2) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
3) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek i ich kontrola formalna i rachunkowa,
4) sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań jednostki,
5) monitorowanie należności zaległych, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek od zaległości,
6) prowadzenie kont analitycznych do wszystkich rozrachunków.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 9 ),
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
9) kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 roku do godziny 14:00 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej" osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 - Biuro Obsługi Klienta lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Dukla.

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2008r. (piątek) od godz. 800.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Mirosław Matyka pod numerem telefonu (013) 432 91 04.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.



Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

Burmistrz
Marek Górak

2008-08-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.